Departamento ng mga Eleksyon

Nagsasagawa kami ng malaya, patas, at gumaganang mga eleksyon para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Ang Departamento ng mga Eleksyon ay sarado sa Lunes, Mayo 27, bilang paggunita sa Memorial Day. Magbubukas muli ang Departamento para sa normal na operasyon sa Martes, Mayo 28, 8 a.m.

Mailbox full of voter information pamphlets
Bawasan ang paggamit ng papel!

Ang mga pamplet para sa botante para sa Nobyembre 5, 2024 na eleksyon ay magiging napakahaba. Makatutulong ba kayo na mabawasan ang epekto sa kapaligiran at gastos ng lungsod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kopya?

Mga serbisyo

Tungkol sa

Misyon naming magbigay ng pantay-pantay na access sa pagboto at mga serbisyong kaugnay ng eleksyon at magsagawa ng malaya, patas, at gumaganang mga eleksyon para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Tumanggap ng mapagkakatiwalaang impormasyon direkta sa inyong inbox mula sa Departamento ng mga Eleksyon.

Mag-subscribe na ngayon

Makipag-ugnayan

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Pl.
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 8:00 am to 5:00 pm

View location on google maps

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Humiling ng mga pampublikong rekord

Email sfvote@sfgov.org to submit a request.