Aksesibilidad sa Wika

Maaari kayong makakuha ng materyales sa pagboto at tulong sa wikang gusto ninyo.

Alamin ang tungkol sa mga serbisyong makukuha sa:

中文

Español

Filipino

Burmese

Japanese

Korean

Thai

Vietnamese

Personal na tulong

Karamihan sa mga manggagawa sa eleksyon ang bilingual. Maaari kayong tumawag, mag-email, o makipag-usap sa isa sa amin nang personal sa inyong wika. Kung wala sa amin ang nagsasalita ng inyong wika, maaari din kaming makipag-usap sa pamamagitan ng interpreter sa mahigit 200 wika.

Sa mga lugar kung saan makaboboto nang personal, ang aming mga manggagawa sa botohan ay nagsusuot ng mga nametag na may mga wikang kanilang sinasalita.

Mga balota

Nagaalok kami ng mga opisyal na balotang bilingual sa Ingles at Tsino, Espanyol, o Filipino.

Mga isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon, ipapadala namin sa inyo ang isang balota ayon sa wikang inyong pinili. Upang isumite ang inyong piniling wika, gamitin ang aming Portal ng Botante.

Maaari din ninyong makuha ang balota sa wikang gusto ninyo sa pamamagitan ng sistema ng aksesibleng vote-by-mail o sa pagtatanong sa isang manggagawa sa botohan sa anumang lugar ng botohan.

Pamplet ng Impormasyon para sa Botante

Nagaalok kami ng lokal na Pamplet ng Impormasyon para sa Botante sa Tsino, Espanyol, at Filipino. Kasama sa pamplet na ito ang hindi maka-partidong impormasyon ukol sa eleksyon at ang halimbawang balota. Maaari kaming magpadala sa inyo ng isang kopya sa Ingles pati na rin ang isang kopya sa wikang inyong pinili. Upang isumite ang gusto ninyong wika, gamitin ang aming Portal ng Botante.

Maaari din kayong makakuha ng pamplet na ito na isinalin sa iba’t-iba pang wika sa lahat ng mga lugar ng botohan.

Maaari ninyong basahin o hilinging makuha ang gabay ng estado para sa botante sa maraming wika sa website ng Kalihim ng Estado.

Mga balotang pang-reperensiya

Nagaalok din kami ng mga balotang pang-reperensiya sa wikang Vietnamese, Koreano, Hapones, Thai, at Burmese sa bawat lugar ng botohan. Maaari ninyong gawing reperensiya ang mga ito habang minamarkahan ninyo ang inyong opisyal na balota. Para makatanggap ng balotang pang-reperensiya sa koreo o email, gamitin ang aming Portal ng Botante.

Komite ng mga Tagapayo sa Aksesibilidad sa Wika

Nagtatrabaho ang Komiteng ito para mas lalong padaliin ang pagboto ng mga indibidwal na hindi nagsasalita ng Ingles. Para makasali sa grupong ito, bisitahin ang pahina na Sumali sa mga Komite ng mga Tagapayo.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated January 5, 2024