Pag-abot sa mga botante

Tinutulungan namin ang mga lokal na residente na maintindihan ang proseso sa pagboto.

Buong taong nagtatrabaho ang aming multilingual na outreach team na maikalat ang impormasyon tungkol sa pagpaparehistro ng mga botante at proseso ng pagboto.

Tinututukan namin na maabot ang mga tao na:

  • nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles
  • may mga kapansanan
  • walang tirahan o nanganganib mawalan ng tirahan
  • nasasangkot sa sistema ng hustisya

Magpa-schedule ng outreach event  

Kayang magbigay ng aming mga kawani ng mga presentasyon tungkol sa mga sumusunod na paksa:  

  • pagpaparehistro ng mga botante
  • mga opsiyon sa pagboto
  • serbisyo para sa wika at isinaling mga materyales
  • serbisyo para sa aksesibilidad at mga kagamitan
  • ranked-choice voting
  • serbisyo para sa mga manggagawa sa botohan

Maaari din kaming maglagay ng resource table sa inyong lugar.

Para anyayahan kami, gamitin ang aming Event Request Form o tumawag sa 415-554-5685. Tingnan ninyo rin ang aming Outreach Calendar para sa mga paparating pang kaganapan.

Kumuha ng mga materyales sa pag-abot

Maaari ninyong gamitin ang aming Form para Humiling ng mga Materyales para mag-order ng mga papel na kopya ng mga materyales na ito. Ipini-print namin ang mga ito sa Ingles, Tsino, Filipino, at Espanyol. Makukuha ang mga materyales na ito sa karaniwan at malalaking-imprenta na mga format.

Maaari din kayong mag-download ng mga gusto ninyong presentasyon ukol sa mga paksang pang-eleksyon:

* Pagkatapos ng presentasyong ito, inaanyayahan ang mga dumalo na humiling ng mga kopya ng affidavit para sa rehistrasyon ng botante sa pamamagitan ng pagkumpleto sa Statement of Distribution (PDF), Digest of Penalties for Improper Voter Registration Actions (PDF), Statement of Circulator’s Responsibilities and Liabilities (PDF).

Magbigay ng mungkahi ukol sa aming pag-abot

Bago ang bawat eleksyon, humihingi kami ng mungkahi mula sa publiko para sa aming plano sa pag-abot. Bumalik sa panahon ng taglagas upang suriin at magkomento sa aming Plano sa Pag-abot para sa Marso 2024.

Komite ng mga Tagapayo sa Aksesibilidad sa Wika

Nagtatrabaho ang aming Komite ng mga Tagapayo sa Aksesibilidad sa Wika para mapabuti ang aksesibilidad ng lahat sa iba’t-ibang wika. Para sumali sa grupong ito, bisitahin ang pahinang Sumali sa mga Komite ng Tagapayo.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated March 26, 2024