Makipag-ugnayan sa SF.gov

Magpatulong o mag-ulat ng problema.

Anong gagawin

Mga emergency

Para sa pulis, bumbero, o medikal na emergency, tumawag sa 911

Tulong at impormasyon

311

Para sa TTY, tumawag sa 311, opsyon 7 (o 415-701-2323)
Sa labas ng San Francisco, tumawag sa (415-701-2311)

Online

Magsumite ng kahilingan para sa tulong online sa pamamagitan ng SF311. Puwede ka ring mag-ulat ng problema sa isang bagay sa SF.

Humingi ng tulong

San Francisco City Hall

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 8:00 am to 6:00 pm

View location on google maps

Last updated August 15, 2023