Aksesibleng pagboto

Alamin ang tungkol sa aming mga rekurso na tinitiyak na madaling makaboboto ang lahat ng botante.

Aksesibleng Pamplet para sa Botante

Tuwing bawat eleksyon, nagpapadala kami sa lahat ng botante ng Lungsod ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante. Naglalaman ang pamplet na ito ng halimbawang balota, at mga kaalaman tungkol sa lokal na mga labanan. Naglalathala rin kami ng ilang bersiyon na digital isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon.

Maaari din ninyong gamitin ang Form para Mag-Update ng Rehistrasyon para makakuha ng pamplet sa sumusunod na format:

  • malaki ang pagkaka-imprenta
  • audio compact disc
  • audio flash drive
  • National Library Service cartridge

 

Aksesibleng pagboto sa pamamagitan ng koreo

Pakete ng balotang pang-koreo

Nagpapadala na kami sa koreo ng pakete ng balota sa bawat lokal na botante para sa bawat eleksyon. Nilalaman ng paketeng ito ang isang balota, pambalik na sobre na bayad na ang selyo, mga instruksiyon, at “Bumoto ako” na sticker. (Kung kailangan ninyo ng balotang malaki ang pagkaka-imprenta, makipag-ugnayan lamang sa amin.)

May dalawang butas ang pambalik na sobre na nagmamarka ng linya kung saan dapat kayo pumirma. Kung hindi ninyo kayang pumirma, maaari kayong gumamit ng marka o naka-rehistrong tatak ng lagda at pahintulutan ang iba na saksihan ito.   

Sistema ng aksesibleng vote-by-mail

Simula 29 na araw bago ang Araw ng Eleksyon, maaari kayong mag log in sa sistema ng aksesibleng balota. Sa sistemang ito, makagagamit kayo ng screen-reader, head pointer, sip and puff, o iba pang katulad na kagamitan para markahan ang inyong balota. Dahil sa rasong pang-seguridad, hindi ninyo maaaring ibalik online ang aksesibleng balotang pang-koreo. Kailangan ninyo itong i-print at ibalik sa pamamagitan ng koreo o nang personal.

Paghahatid at pagkuha ng balota

Maaari na ninyong pahintulutan ang iba na kumuha ng balota para sa inyo. Para magawa ito, ipadala sa kanila ang form na Hiling para sa Pagkuha ng Balota sa Sentro ng Botohan sa City Hall

Puwede ring pahintulutan ninyo na iba ang magbalik ng inyong balota sa pamamagitan ng pagpunan sa kaugnay na seksyon sa pambalik na sobre.

Sa panahon ng emerhensiya, maaari kayong humiling ng serbisyo para sa paghatid o pagkuha ng balota. Para hilingin ang serbisyong ito, tumawag sa 415-554-4310 o mag-email sa amin.

 

Aksesibleng pagboto nang personal

Aksesibleng mga Kagamitan

Bawat lugar ng botohan ay may mga lente para sa mga pahina, pang-hawak ng panulat, at mauupuang lugar sa pagboto. Karamihan din sa mga nasabing lugar ay may aksesibleng pasukan. (Maaari ninyong malaman ang tungkol sa aksesibilidad ng inyong lugar ng botohan sa likod ng inyong pamplet para sa botante.) Puwedeng bumisita sa Sentro ng Botohan sa City Hall ang sinumang lokal na botante. Bukas ang Sentro ng Botohan 29 na araw bago ang Araw ng Eleksyon.

Aksesibleng Kagamitan para sa Pagmarka ng Balota (Ballot Marking Device)

Bawat lugar ng botohan ay may ballot-marking device na may touchscreen at audio na mga balota. Sa aparatong ito, maaari ninyong piliin ang format ng inyong balota, font, kulay ng background, at wika. Maaari din kayong gumamit ng braille na keypad, headphone, o iba pang mga kagamitan para sa inyong balota. Mayroon ding ibang magagamit na aparato tulad ng sip and puff, paddles, at head pointers.

Tulong sa Pagmamarka ng Balota

Maaari kayong magpatulong sa mga manggagawa sa lugar ng botohan sa pagmamarka ng inyong balota. Puwede rin kayong magsama ng 1 hanggang 2 indibidwal (na hindi ninyo tagapag-empleyo o kinatawan ng inyong unyon) para tumulong sa inyo. Tandaan lamang na walang ibang dapat gumawa ng desisyon sa pagboto kungdi kayo.

Serbisyo para Makaboto sa Labas ng Botohan

Para makaboto sa “curbside” o sa gilid ng daan sa labas ng botohan, tumawag sa 415-554-4310 o makiusap sa ibang tao na pumasok sa lugar ng botohan para hilingin ang gayong serbisyo para sa inyo. Isang manggagawa ng botohan ang lalabas para ihatid ang balota sa inyo at ipapaliwanag niya sa inyo kung paano bumoto. Kapag tapos na kayong bumoto, pupuntahan kayo ng manggagawa ng eleksyon para kuhain ang inyong balota. Mananatiling lihim ang pinili ninyo sa balota.

Narito para tumulong ang mga manggagawa ng eleksyon!

  • Email: sfvote@sfgov.org
  • Telepono: 415-554-4310
  • Teletypewriter (TTY): 415-554-4386
  • Magagamit ang American Sign Language sa personal at remote

 

Mga batas sa aksesibleng pagboto

Pinapatnubayan ng maraming batas panlokal, pang-estado, at pampederal ang aming mga aksesibleng serbisyo:

The Voting Rights Act of 1965

The Voting Accessibility for the Elderly and Handicapped Act of 1984

The Americans with Disabilities Act of 1990

The Help America Vote Act of 2002

 

Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Pagboto

Nagtatrabaho ang aming Komite ng mga Tagapayo para sa Aksesibilidad sa Pagboto para mapabuti ang aksesibilidad sa mga serbisyo sa pagboto. Para sumali sa lupong ito, bisitahin ang pahinang Sumali sa Komite ng mga Tagapayo.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated February 26, 2024