Magsilbi bilang manggagawa sa botohan

Tulungan ang inyong komunidad at kumita nang hanggang sa $295 sa pamamagitan ng pagsisilbi bilang isang manggagawa sa botohan sa Araw ng Eleksyon!

Tumutulong ang mga manggagawa sa botohan na gampanan namin ang aming misyon tuwing bawat eleksyon. Para mag-apply, kompletuhin ang Aplikasyon para sa Bagong Manggagawa sa Botohan.

Mga Bagong Manggagawa sa Botohan

Maaari kayong magsilbi bilang nasa gulang na manggagawa sa botohan kung:

 • Natutugunan ninyo ang lahat ng kinakailangan bilang maging rehistradong botante sa California*
 • Kaya ninyong makompleto ang online o personal na pagsasanay
 • Kaya ninyong magsilbi mula 6 a.m. hanggang mga 10 p.m. sa Araw ng Eleksyon
 • Sumunod sa Code of Conduct ng Manggagawa sa Botohan

* Kung natutugunan ninyo ang lahat ng kinakailangan bukod sa pagiging mamamayan at kayo ay legal na permanenteng residente, maaari pa rin kayong maging manggagawa sa botohan.

Maaari kayong magsilbi bilang high school na manggagawa sa botohan kung:

 • Kayo ay humigit-kumulang nasa 16 taong gulang sa Araw ng Eleksyon
 • May grade point average kayo na hindi bababa sa 2.5
 • Pinayagan kayo ng inyong magulang o tagapag-alaga
 • Kaya ninyong makompleto ang online o personal na pagsasanay
 • Kaya ninyong magsilbi mula 6 a.m. hanggang mga 10 p.m. sa Araw ng Eleksyon

Mga benipisyo ng pagsisilbi bilang manggagawa sa botohan

 • Bayad mula $225 hanggang $295
 • Karanasan para sa resume o kolehiyo
 • Kaalaman kung paano gumagana ang mga eleksyon

Mga tungkulin ng manggagawa sa botohan:

 • Tumulong na mag-set up ng botohan nang 6 a.m.
 • Tumulong sa mga botante mula 7 a.m. hanggang 8 p.m.
 • Tumulong na magsara ng botohan nang 8 p.m.
 • Protektahan ang integridad at seguridad ng eleksyon

Mga babalik na manggagawa sa botohan

Kung nagsilbi kayo kamakailan bilang isang manggagawa sa botohan sa San Francisco, padadalhan namin kayo ng isang form na nag-iimbita sa inyong maglingkod ulit sa 2024. Pagkatapos matanggap ang form na ito, mangyaring kumpirmahin ang inyong oras ng pagsisilbi gamit ang isa sa mga pamamaraang ito:

Matapos kumpirmahin ang inyong elihibilidad, kailangan ninyong magsanay muli para sa serbisyo sa Marso 2024:

 1. Mag-log in sa Poll Worker Portal para ma-access ang inyong kurso sa pagsasanay at mahanap ang inyong lugar ng botohan. 
 2. Bisitahin ang Klase para sa Pagsasanay ng Manggagawa sa Botohan at mga Rekurso para suriin ang ilang mga rekurso para sa inyong pagsasanay.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated April 4, 2024