Mga paraan para makaboto

Maaari kayong bumoto sa pamamagitan ng koreo o sa personal.

Sa pamamagitan ng koreo

Nagsisimula kaming magpadala ng mga pakete ng balota sa lahat ng mga botante ng Lungsod mga isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon. Sa panahong iyon, binubuksan din namin ang aksesibleng portal ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa lahat ng lokal na botante. Mabibilang lang namin ang inyong balota kung ibabalik ninyo ito sa Araw ng Eleksyon.

 

Sa personal

Binubuksan namin ang Sentro ng Botohan sa City Hall sa lahat ng lokal na botante sa Oktubre 7. Sa mismong Araw ng Elekson, bukas para sa pagboto ang parehong Sentro ng Botohan at lahat ng lugar ng botohan.

 

Humiling na mapadalhan o makuhaan ng balota

Maaari ninyong payagan ang ibang tao na kumuha ng balota para sa inyo. Para gawin ito, ipadala ninyo sa kanila ang isang form para Hilingin ang Pagkuha ng Balota sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Sa panahon ng emerhensiya, maaari kayong humiling ng serbisyo sa paghatid o pagkuha ng balota. Para hilingin ang serbisyong ito, tumawag sa 415-554-4310 o mag-email sa amin.

 

Kumuha ng tulong sa pagmamarka ng inyong balota

Maaari ninyong pakiusapan ang mga manggagawa sa botohan na tulungan kayong markahan ang inyong balota. Puwede rin kayong magdala ng 1 o 2 tao (na hindi ninyo tagapag-empleyo o kinatawan ng unyon) para tulungan kayo. Tandaan, walang ibang dapat na gumawa ng desisyon sa pagboto para sa inyo. 

Mga opsiyon sa pagboto matapos ang deadline ng pagpaparehistro

Upang makakuha ng balota mula sa koreo para sa Nobyembre 5 na eleksyon, dapat rehistrado kayo para bumoto hanggang Oktubre 21. Kung nalampasan ninyo ang deadline at nais ninyong bumoto, maaari pa rin ninyong gawin ito nang personal sa Sentro ng Botohan sa City Hall o sa isang lugar ng botohan. Alamin pa ang tungkol sa pagpaparehistro sa parehong araw ng botante.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated March 25, 2024