Magpabakuna laban sa COVID-19, trangkaso, at RSV

Kumuha ng updated na 2023–2024 na mga bakuna sa COVID-19 at trangkaso. Matuto tungkol sa bakuna sa RSV.

Anong gagawin

Alamin kung saan makakakuha ng mga bakuna sa COVID -19 at trangkaso

Kung may insurance ka:

 • Tanungin ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan para sa parehong mga bakuna.
 • Kung wala silang available na bakuna, i-click ang button sa ibaba para makahanap ng lugar ng pagbabakuna.
 • Sakop ang mga bakuna kung makukuha mo ang mga ito sa mga lugar na tinatanggap ang iyong insurance.

Kung wala kang insurance:

 • Kumuha ng libreng bakuna sa COVID-19 sa isang botika sa pamamagitan ng pag-click sa button na nasa ibaba.
 • Makakakuha ka rin ng mga bakuna sa COVID-19 at trangkaso sa isang libreng lugar ng pagbabakuna para sa mga taong walang insurance:
  • ​​​San Francisco Free Clinic na matatagpuan sa 4900 California Street. Tumawag sa 415-750-9894 para sa mga oras at availability. Kailangan ng appointment.
  • AITC Immunization and Travel Clinic na matatagpuan sa 101 Grove Street, Room 102. Tumawag sa (415) 554-2625 para sa mga oras at availability. Kailangan ng appointment.

Tanungin ang iyong provider kung dapat kang mabakunahan laban sa RSV

Lumabas ang isang bagong bakuna noong 2023 na pumoprotekta laban sa RSV. Ang RSV ay isa pang virus na nagdudulot ng sakit na katulad ng sipon. Pero minsan, maaaring lumubha ang sakit mula sa RSV at kailanganing maospital ng mga sanggol at may katandaan.

Dahil dito, ang bakuna sa RSV ay inirerekomenda para sa ilang mga grupo:

 • Mga may katandaan
  • Dapat magtanong sa kanilang provider ang mga taong may edad 60 o mas matanda kung angkop sa kanila ang bakuna.
 • Mga taong nagbubuntis
  • Ang lahat ng nagbubuntis ay dapat makakuha ng bakuna sa 32-36 na linggo para mabigyan ang kanilang sanggol ng immunity laban sa RSV.

Para mas madali, makakakuha kayo ng mga bakuna sa COVID -19, trangkaso, at RSV sa iisang pagbisita.

Espesyal na mga kaso

Magpabakuna kung hindi kayo makakaalis sa inyong tahanan

Magpabakuna kung hindi kayo makakaalis sa inyong tahanan

May limitadong kapasidad ang SFDPH para mabakunahan ang mga indibidwal sa kanilang mga tahanan. Tanungin ang iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pagkuha nito sa iyong susunod na pagbisita para sa pangangalagang pangkalusugan, o kung magagawa nila ito sa iyong bahay.

Kung hindi ito magagawa ng iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan, tumawag sa 628-652-2700 o mag-email sa mobilevac@sfdph.org gamit ang iyong pangalan at numero ng telepono. Kokontakin ka namin tungkol sa pag-iiskedyul ng appointment sa bakuna sa iyong bahay.

Humingi ng tulong

Tulong sa pagpapaiskedyul

Kung kailangan mo ng tulong sa pag-iskedyul ng appointment sa bakuna sa isang kalapit na site, tawagan ang My Turn sa 833-422-4255.

Last updated February 23, 2024