Nagkaroon ka ng positibong test o malapit na pakikiugnay sa COVID-19

Kung mayroon kang COVID-19, mag-isolate. Kung nagkaroon ka ng malapit na pakikiugnay sa isang taong may COVID-19, pag-isipang mag-mask at magpa-test.

Anong gagawin

Kung nagpositibo ka sa COVID-19

  • Kung mayroon kang mga sintomas, manatili sa bahay hanggang sa bumuti ang pakiramdam mo at hindi ka na nilagnat sa loob ng 24 na oras nang hindi gumagamit ng gamot na pampababa ng lagnat.
  • Mag-mask sa loob ng 10 araw kapag may kasama kang ibang tao sa loob ng isang lugar.
  • Maaari mong alisin ang mask mo nang mas maaga sa 10 araw kung mayroon kang dalawang magkasunod na negatibong test nang kahit man lang may isang araw na pagitan.
  • Iwasang makipag-ugnayan sa mga taong mas mataas ang panganib sa malubhang COVID-19 sa loob ng 10 araw. Kasama rito ang matatanda, mga nakatira sa mga congregate care facility, at mga taong mayroong mga immunocompromising na kundisyon.

Kung positibo ang test mo at mayroon kang mga sintomas, magsimulang uminom ng gamot para maiwasan ang malubhang karamdaman.

Kung nagkaroon ka ng malapit na pakikiugnay sa isang taong may COVID-19

  • Kung magkaroon ka ng mga bagong sintomas ng COVID-19, magpa-test at mag-mask kaagad.
  • Kung hindi ka magkakaroon ng mga sintomas, pag-isipang magpa-test sa loob ng 5 araw pagkatapos ng huling petsa ng pagkakalantad at bago makipag-ugnayan sa mga taong mas mataas ang panganib sa malubhang COVID-19.
  • Mag-mask sa loob ng isang lugar kapag napapalibutan ng mga taong mas mataas ang panganib sa malubhang COVID-19 sa loob ng 10 araw.

 

Matuto pa tungkol sa mga rekomendasyon sa pagbubukod

Matuto pa mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.

Alamin ang tungkol sa mga rekomendasyon para sa mga setting na may mataas na panganib

Alamin ang tungkol sa mga rekomendasyon para sa mga setting na may mataas na panganib

 

Ang mga kawani sa mga setting ng pangangalagang pangkalusugan ay dapat na sumunod sa mga rekomendasyon sa AFL 21-08.9.

Ang mga setting na hindi para sa pangangalagang pangkalusugan na may mas mataas na panganib ng transmisyon at mga outbreak ng COVID-19 (hal. mga pasilidad para sa tirahan, nasa hustong gulang, at pangangalaga sa mas nakakatandang tao, silungan, at kulungan) ay maaaring patuloy na magpatupad ng mga karagdagang kinakailangan na higit na nagpoprotekta kaysa sa patnubay para sa pangkalahatang publiko.

Last updated February 23, 2024