Patakbuhin ang iyong negosyo nang ligtas

Manatili sa bahay kapag masama ang pakiramdam, magpasuri, at alamin ang iyong mga pagpipilian para sa mga bakuna at mask.

Anong gagawin

Hindi na ipinag-aatas ng San Francisco sa mga negosyo at malalaking indoor na event na humingi ng patunay ng pagbabakuna o negatibong pagsusuri bago makapasok ang mga tao.

Ngunit maaari mong hilingin sa mga tauhan at customer na magpabakuna kung pipiliin mo.

Maaari mo ring piliing hayaan ang mga hindi pa nababakunahan na magpakita na lang ng negatibong resulta ng pagsusuri.

Sabihin sa mga customer na huwag bisitahin ang iyong negosyo kung masama ang pakiramdam nila.

Hindi mo na kailangang magpaskil ng anumang karatula. Ngunit kung gusto mong hilingin ang mga mask, bakuna, o booster, mayroon pa rin kaming mga karatula na magagamit mo.

Pagsusuot ng mask

Hindi na ipinag-aatas ng San Francisco na magsuot ng mga mask ang mga tao sa karamihan ng pampublikong indoor na lugar. Ngunit maaari mong piliing hilingin sa mga tao na magsuot ng mga mask.

Maaari magsuot ng mask ang mga tao, kahit na hindi ito kinakailangan. Respetuhin dapat ng mga tao ang mga desisyon ng ibang tao para sa kanilang kalusugan.   

Mag-download ng mga poster tungkol sa mga mask mula sa aming outreach toolkit.

Magpabakuna, magpaturok ng booster

Hinihikayat kang tiyaking ang lahat ng tauhan ay nabakunahan at up-to-date sa kanilang mga booster sa oras na maging kwalipikado sila.

Maaari mo ring piliin, ngunit hindi mo kinakailangang magpapasok ng mga hindi pa nababakunahang tauhan sa site. Maaari mong hilingin sa kanila na magpakita ng patunay ng kanilang mga negatibong resulta ng pagsusuri.

Kapag nalantad ang isang tauhan

Kakailanganing manatili sa bahay at magpasuri ang mga tauhang hindi up-to-date sa mga bakuna at nagkaroon ng close contact. Lubos na inirerekomendang magsuot sila ng mask. Alamin pa ang tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin.
 
Para sa mga tauhang up-to-date sa mga bakuna at walang sintomas pagkatapos magkaroon ng close contact, lubos na inirerekomendang sila ay:

  • Magpasuri 5 araw pagkatapos na nalantad
  • Magsuot ng mask na maayos ang pagkakalapat kapag may kasamang ibang tao sa loob ng 10 araw, lalo na kapag nasa loob ng gusali

Hindi nila kailangang manatili sa bahay.

Huwag papasukin ang mga tauhan kung masama ang pakiramdam nila

Hilingin sa iyong mga empleyado na tingnan kung mayroon silang anumang sintomas ng COVID-19 bago sila pumasok sa trabaho.

Tiyaking hindi babalik sa trabaho ang mga empleyado nang masama ang pakiramdam. Huwag ibahin ang pagtrato sa mga empleyado kung gagamit sila ng sick leave.

Kung may miyembro ng iyong tauhan na nagpositibo sa COVID-19

Hindi mo kailangang isara ang iyong negosyo.

Tiyaking susunod ang empleyado sa mga patnubay sa pananatili sa bahay at paglayo sa iba.

Tingnan ang gabay sa negosyo tungkol sa paglilinis at pagpapaalam sa iyong tauhan, kung magpopositibo sa COVID-19 ang isang miyembro ng tauhan.

Kung 3 o higit pang empleyado ang magpopositibo sa loob ng 2 linggo, makipag-ugnayan sa Department of Public Health sa cases.workplaces@sfdph.org o 628-217-6100.

I-download at ipaskil ang karatula

Ang lahat ng negosyo sa SF ay maaaring magpaskil ng mga karatula tungkol sa pag-iwas sa COVID-19 at pagpapabakuna. I-download at i-print ang mga opsyonal na poster mula sa outreach toolkit.

Magkaroon ng planong pangkaligtasan para sa COVID-19

Iniaatas ng Cal/OSHA na dapat magkaroon ng planong pangkaligtasan ang lahat ng negosyo. Hindi mo ito kailangang ipaskil sa publiko.

Sumangguni sa mga mapagkukunan ng Cal/OSHA para sa dokumentong “COVID-19 Model Prevention Program” (Modelong Programa sa Pag-iwas sa COVID-19).

I-maximize ang daloy ng hangin at hangin mula sa labas

Ilipat ang pinakamalaking bahagi ng iyong mga pagpapatakbo sa labas, hangga't maaari.

Kung gagamit ka ng mga fan, ilagay ang mga ito kung saan hindi ito bubuga ng hangin mula sa espasyo ng isang tao papunta sa espasyo ng isa pang tao.

Maaaring maglagay ng mga payong, tolda, o pansamantalang istraktura sa labas.

Tiyakin na malayang dadaloy ang hangin sa bawat dako, kasama ang mga kanto. Hindi hihigit sa 50% lang ng mga gilid ng gusali ang maaaring nakasara.

Tingnan ang mga patnubay para sa pagpapatakbo ng mga panlabas na istruktura mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco. 

Tingnan ang iyong mga pagpipilian para sa bentilasyon sa loob ng iyong negosyo.

Manatiling up to date sa Kautusan sa Kalusugan

Alamin pa ang tungkol sa anumang pagbabago sa Kautusan sa Kalusugan.

Last updated April 25, 2022