Pamahalaan ang COVID-19 sa mga paaralan, pangangalaga sa bata, at mga programa sa kabataan

Sundin ang patnubay na ito upang makatulong na mapanatiling malusog ang mga bata at kawani.

Anong gagawin

Para sa patnubay kung paano mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga paaralan, pangangalaga sa bata, at mga programa para sa bata at kabataan, tingnan ang sumusunod:

Mga resource para sa paaralan mula sa CDPH

Mga resource para sa pangangalaga sa bata mula sa CDPH

 

Wala nang hiwalay na patnubay ang SFDPH para sa mga paaralan, pangangalaga sa bata, at mga programa para sa bata at kabataan.  Sumangguni sa patnubay ng CDPH sa itaas para sa mga setting na ito.

Dahil mas madaling kumalat ang mga bagong variant ng COVID, hindi na sinusubaybayan ng SFDPH ang mga indibidwal na kaso ng COVID sa mga paaralan. Hindi ito mabisang diskarte para sa pampublikong kalusugan. Bilang resulta, nalalapat na ang sumusunod:

 

Para sa mga kaso hinggil sa mga bata at kabataan

  • Kasunod ng pagtatapos ng COVID-19 State of Emergency, ipinagpatuloy na ng Community Care Licensing Division ang mga regular na kinakailangan sa pag-uulat ng paglilisensya bago ang pandemya.
  • Mula Marso 1, 2023, hindi na kinakailangan ng mga lisensyadong site para sa pangangalaga sa bata na mag-ulat ng mga indibidwal na positibong kaso ng COVID-19 alinsunod sa patnubay ng CDSS.
  • Ang mga lisensyadong site para sa pangangalaga sa bata ay dapat magpatuloy sa pag-uulat ng mga outbreak sa kanilang Panrehiyong Opisina para sa Paglilisensya.

 

Para sa COVID-19 mga paglaganap (mga mag-aaral, kabataan, at kawani) sa mga setting ng edukasyon:

  • Ang mga paaralan, pangangalaga sa bata, at mga programang nagsisilbi sa mga bata at kabataan ay puwedeng mag-ulat sa SFDPH kapag hindi bababa sa 5% ng populasyon ng kanilang setting (minimum na 3 kaso), kasama ang mga mag-aaral at tauhan, ay nag-ulat ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa loob ng 14 na araw na yugto.
  • Iniaatas ng Cal/OSHA ang pag-uulat ng mga outbreak sa empleyado na 20 o higit pa.
  • Ang mga paaralan, pangangalaga sa bata, at programang nagsisilbi sa mga bata at kabataan ay dapat patuloy na sumunod sa kabuuan ng Labor Code 6409.6 sa pamamagitan ng pag-aabiso sa mga empleyadong nalantad sa COVID-19 sa lugar ng trabaho. 
  • Para boluntaryong mag-ulat ng mga outbreak ng COVID-19, gamitin ang (SPOT).

 

Para sa higit pang impormasyon kung paano gamitin ang Schools Portal for Outbreak Tracking (SPOT) system, pakitingnan ang SPOT 2.0 Demo: Mga Pagbabago sa SPOT Portal o ang Buod ng SPOT 2.0 

Mahalaga ang privacy at pagkakumpidensyal ng mga mag-aaral at paaralan. Hindi ibinabahagi ng SFDPH sa publiko kung nagkaroon ng mga kaso ng COVID sa isang partikular na site ng paaralan. Hindi tinatalakay ng SFDPH ang mga kaso sa mga taong hindi sangkot para matiyak ang privacy at pagiging kumpidensyal ng pasyente.

Humingi ng tulong

Teknikal na tulong at patnubay

Pagkontrol sa outbreak at teknikal na tulong

cases.schools@sfdph.org

Last updated June 13, 2024