Opisina ng Maliliit na Negosyo

Sentro ng impormasyon para sa maliliit na negosyo ng San Francisco.

Photo of a green awning reading "The French Tulip"
Makakuha ng tulong sa mga permit para sa iyong maliit na negosyo

Bisitahin kami sa Permit Center (49 South Van Ness) para sa tulong sa mga permit.

Services

illustration of an awning with a purple background
Nag-aalok ang SF ng espesyal na programa para sa mga dati nang awning sa storefront

Isang espesyal na programa ang tumatakbo hanggang Hunyo 30, 2024 para gawing legal ang mga kasalukuyang awning na ikinabit nang walang permit. Aalisin ang mga bayarin at multa at papasimplehin ang aplikasyon. Kung ang lokasyon ng iyong negosyo ay may awning na nandoon na bago mo pa ito inupahan, makipag-ugnayan sa Opisina ng Maliliit na Negosyo para suriin kung pinapahintulutan ito - tumawag sa 415-554-6134 o mag-email sa sfosb@sfgov.org

Mga Makukuhang Tulong

Tungkol sa

Ang Opisina ng Maliliit na Negosyo ang sentro ng impormasyon ng Lungsod para sa maliliit na negosyong matatagpuan sa Lungsod at County ng San Francisco.

Ang aming misyon ay pantay-pantay na masuportahan, mapanatili at maprotektahan ang maliliit na negosyo sa San Francisco. Nagbibigay kami ng mga mataas na kalidad na direktang serbisyo at programa, humihikayat kami ng mga praktikal na solusyon sa patakaran, at nagsisilbi kaming tagapagsulong para sa komunidad ng iba't ibang maliliit na negosyo sa San Francisco.

Mag-subscribe sa aming newsletter

Sign up

Mga tao

Aming team

3194,
Katy Tang
Executive Director
3194,
Kerry Birnbach
Senior Policy Analyst / Commission Secretary
3194,
Richard Kurylo
Legacy Business Program Manager
3194,
Martha Yanez
Business Assistance Center Supervisor / Case Manager
3194,
Carol  Cheng
Case Manager
3194,
Michelle Lynch Reynolds
Small Business Programs & Communications Manager
3194,
Morgan Heller
Small Business Permit Specialist
3194,
Rachel  Leong
Small Business Permit Specialist
3194,
Walter Monge
Case Manager / Neighborhood Anchor Business Coordinator
3194,
Iris Lee
Commercial Leasing Manager
3194,
Marianne Thompson
Small Business Engagement Specialist
3194,
Jessica  Wan
Director
San Francisco Small Business Development Center
3194,
Lawrence  Liu
Client Success Specialist
San Francisco Small Business Development Center

Makipag-ugnayan

City Hall

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
Room 140
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 9:00 am to 5:00 pm (sarado mula tanghali - 1:00 pm)

View location on google maps

Phone

Humiling ng mga pampublikong rekord

Email sfosb@sfgov.org to submit a request.

Archived website

See previous website archived August 2022.