Mga panimulang gabay para sa maliliit na negosyo

Maghanap ng mga resource at proseso para sa mga pinakakaraniwang uri ng maliliit na negosyo sa San Francisco.

Humingi ng tulong

Phone

Mga pangakalahatang tulong sa negosyo

Espesyalista para sa permit sa maliit na negosyo

Office of Small Business

City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
Room 140
San Francisco, CA 94102

Office of Small Business

Permit Center
49 South Van Ness
2nd floor
San Francisco, CA 94103

Last updated October 17, 2022