Komisyon sa Maliliit na Negosyo

Sinusuri namin kung paano naaapektuhan ng mga batas ang maliliit na negosyo at kung paano namin matutulungang lumago ang maliliit na negosyo.

Meetings

Mga Umuulit na Pagpupulong

Nagpupulong kami sa ikaapat na Lunes ng bawat buwan nang 4:30pm sa City Hall, Room 400. Tingnan ang iskedyuk ng pagpupulong sa Komisyon sa Maliliit na Negosyo sa 2023.

Tandaan na dahil sa mga holiday sa Setyembre, Nobyembre, at Disyembre, magpupulong ang Komisyon sa ikalawang Lunes ng mga buwang iyon.

 

May Mga Tanong?

Makipag-ugnayan kay Kerry Birnbach, Commission Secretary, kerry.birnbach@sfgov.org

Tungkol sa

Isa kaming grupo ng mga may-ari ng at mga miyembro ng komunidad ng maliliit na negosyo. Gusto naming tiyakin na ang San Francisco ay magandang lugar kung saan pwedeng magmay-ari ng, magpatakbo ng, at magtrabaho sa maliit na negosyo. Para gawin ito, nagmumungkahi kami ng paraan kung paano mas mahusay na masusuportahan ng Lungsod ang komunidad ng maliliit na negosyo, kabilang ang pagkakaroon ng mga posisyon ukol sa mga batas na makakaapekto sa maliliit na negosyo at pagbabahagi ng aming mga ideya sa Mayor at Board of Supervisors.

Mga tao

Mga Komisyoner

Mayroon kaming 7 miyembro: 4 ay pinili ng Mayor at 3 ay pinili ng Board of Supervisors.

8201,
Miriam Zouzounis
Vice President
West Coast Partner
Terra Sancta Trading Company
8201,
Lawanda Dickerson
Commissioner
Owner
U3Fit
8201,
Cynthia Huie
President
Owner, On Waverly
8201,
William Ortiz-Cartagena
Commissioner
Owner
Cartagena Consulting
8201,
Rachel Herbert
Commissioner
Founder and President, Park Café Group
8201,
Dimitri Thierry Cornet
Commissioner
Owner
Werk Salon

Mga Tauhan

8201,
Kerry Birnbach
Senior Policy Analyst / Commission Secretary

Makipag-ugnayan

City Hall

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
Room 140
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 9:00 am to 5:00 pm (sarado mula tanghali - 1:00 pm)

View location on google maps

Phone

Humiling ng mga pampublikong rekord

Email kerry.birnbach@sfgov.org to submit a request.