Makakuha ng pagpapayo sa nutrisyon sa Chinatown Public Health Center

Gumawa ng appointment upang makipag-usap sa isang nakarehistrong dietitian o sumali sa isang maliit na grupo.

Anong gagawin

Magpatingin sa isang nakarehistrong dietitian

Sa personal o sa pamamagitan ng pagtawag.

Makipag-usap nang one-on-one sa isang nakarehistrong dietitian upang makatulong sa pamamahala sa chronic na sakit, tulad ng:

  • Diyabetes
  • Mataas na kolesterol
  • Malnutrisyon
  • Fatty liver
  • Pagkain ng masustansya
  • at iba pang kondisyon

Sumali sa isang klase sa nutrisyon

Sumali sa isang panggrupong klase kung saan namin tinatalakay kung paano namin pinapamahalaan ang:

  • Timbang
  • Blood sugar
  • Kolesterol at presyon ng dugo

Isinasagawa ang mga klase sa Zoom, sa personal sa Chinatown Public Health Center, o sa iba pang lokasyon ng partner ng komunidad.

Humingi ng referral

Makipag-usap sa iyong doktor sa pangunahing pangangalaga tungkol sa pagkuha ng referral sa nutrisyon.

Humingi ng tulong

Mga Serbisyo para sa Nutrisyon

Chinatown Public Health Center

1490 Mason Street

San Francisco, CA 94133

Phone

Last updated April 3, 2023