Mga klase sa pangangalaga sa bata at kaligtasan ng komunidad sa Chinatown Public Health

Maging sertipikado sa mga klaseng ito sa edukasyon sa kalusugan na nakatuon sa pangangalaga sa bata at kaligtasan ng komunidad.

Bukas sa publiko ang Chinatown Public Health Center. Nasa Chinese at English ang mga klase.

Tingnan kung paano mag-sign up.

Mga klase sa kalusugan at kaligtasan ng bata

Kurso ng Pangangalaga sa Bata sa California

Oras: 16 na oras

 • CPR and AED sa sanggol at bata, paunang lunas sa pangangalaga sa bata (8 oras)
 • Kalusugan para makaiwas sa sakit, kaligtasan, at nutrisyon na may 1 oras na nutrition at pagpigil sa pagkalason sa tingga (8 oras)

Mga Sertipikasyon:

 • Paunang Lunas, CPR, at AED (2 taon)
 • EMSA Kalusugan para Makaiwas sa Sakit, Kaligtasan, at Nutrisyon (walang expiration)

Gastos: $180

Sanggol at Bata, CPR, AED, at Paunang Lunas sa Pangangalaga sa Bata

Oras: 8

Sertipikasyon:

 • Paunang Lunas, CPR, AED (2 taon)

Gastos: $120

Iniutos na Pagsasanay ng Taga-ulat ng Pang-aabuso sa Bata
Module 1 at 2

Oras: 7

 • Natutugunan ang mga pangangailangan ng California AB 1207 para sa mga provider ng pangangalaga sa bata
 • 2 module: Kailangan mong kunin ang module 1 bago mo makuha ang module 2

Gastos: $80

CPR sa Sanggol at Bata

Oras: 4

Sertipikasyon:

 • CPR at AED sa Sanggol at Bata (2 taon)

Gastos: $70

Paunang Lunas sa Pangangalaga sa Bata

Oras: 4

Sertipikasyon:

 • Paunang Lunas sa Pangangalaga sa Bata (2 taon)

Gastos: $70

Kalusugan at kaligtasan ng komunidad

EMSA Kalusugan para Makaiwas sa Sakit, Kaligtasan, at Nutrisyon

Oras: 8

 • Pagpigil sa mga sakit
 • Pagpigil sa mga pinsala
 • Nutrisyon
 • Pagpigil sa pagkalason sa tingga

Sertipikasyon:

 • EMSA Kalusugan para Makaiwas sa Sakit, Kaligtasan, at Nutrisyon (Walang Expiration)

Gastos: $100

CPR, Paunang Lunas, at AED sa Matanda
(Pamantayang Paunang Lunas)

Kasama ang:

 • Pag-access sa mga pang-emergency na medikal na serbisyo
 • CPR at AED sa Matanda
 • Pagdurugo
 • Mga Sugat
 • Mga pinsala sa mga kalamnan, buto, at kasu-kasuan
 • Mga emergency dahil sa init at lamig

Sertipikasyon:

 • CPR, Paunang Lunas, AED sa Matanda (2 taon)

Gastos: $130

CPR at AED sa Matanda

Oras: 4

 • Pag-access sa mga pang-emergency na medikal na serbisyo
 • CPR at AED sa Matanda
 • Nabilaukan

Sertipikasyon:

 • CPR at AED sa Matanda (2 taon)

Gastos: $70

Paunang Lunas sa Matanda

Oras: 3.5

 • Pag-access sa mga pang-emergency na medikal na serbisyo
 • Pagdurugo
 • Mga Sugat
 • Mga pinsala sa mga kalamnan, buto, at kasu-kasuan
 • Mga emergency dahil sa init at lamig

Sertipikasyon:

 • Paunang Lunas sa Matanda (2 taon)

Gastos: $70

Last updated June 5, 2023