Kumain ng masustansya at kumilos!

Kumain ng masustansya at manatiling aktibo sa Chinatown Public Health Center.

Nag-aalok kami ng iba't ibang programa sa nutrisyon.

Hanapin ang pinakanaaangkop sa iyong mga pangangailangan.

A meal plate showing divided food groups of grains, protein, fruit, vegetables, and dairy.

Pagpapayo sa nutrisyon

Gumawa ng appointment para sa 1:1 o mga sesyon sa pagpapayo para sa maliit na grupo.

Sumailalim sa pagpapayo sa nutrisyon.

Group of adults exercising as part of a Chinatown clinic campaign

Mga workshop at klase

Kumuha ng klase sa banayad na pag-eehersisyo, pagkain ng masustansya, at pagluluto.

Tingnan ang aming mga klase.

Cover of a cookbook that shows 4 healthy meals and two adults holding fresh vegetables

Mga resource para sa nutrisyon

Kumuha ng mga recipe at aktibidad para sa buong pamilya. Kinakailangan ng pahintulot para mag-post ulit.

Mag-browse sa aming mga resource.

A group of youth pose together in matching purple T-shirts for a nutrition program

Teen HEAL internship

Mag-apply upang mapahusay ang iyong kapakanan at mga kasanayan sa pamumuno bilang isa sa aming mga intern.

Tungkol sa Teen HEAL internship.

An array of water carafes on a table, each with fresh lemon and lime slices.

Adult HEAL program

Sumali sa seryeng ito na nakatuon sa pagkain ng masustansya at aktibong pamumuhay para sa buong pamilya.

Tungkol sa Adult HEAL program.

Group of adults and children in a nutrition program cheer for the camera

Katawan, Pag-iisip, at Kaluluwa sa Chinese

Humanap ng iba't ibang aktibidad para sa kapakanan para sa mga Chinese na organisasyong nakabatay sa pananampalataya.

Tungkol sa Katawan, Pag-iisip, at Kaluluwa sa Chinese.

Outreach ng media

Program sa nutrisyon sa telebisyon

Program sa nutrisyon sa telebisyon

Mag-tune in sa 營養知多D sa KTSF-26.

Tinatalakay namin ang mga paksa tungkol sa pagkain ng masustansya at nutrisyon.

Pumunta sa KTSF.

Mga artikulo ng pahayagan

Mga artikulo ng pahayagan

Hanapin ang aming mga artikulo sa nutrisyon sa Herald Monthly ng Bay Area.

Tumingin ng selection ng aming mga artikulo.

Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa:
Mga Serbisyo para sa Nutrisyon ng Chinatown Public Health Center
1490 Mason Street
San Francisco, CA 94133

Catherine.wong@sfdph.org

Mga pahayag mula sa aming komunidad

"Nagbibigay ang Teen HEAL internship ng hindi matatawarang karanasan para sa aking binatang anak. Direkta siyang natututo mula sa medikal at iba pang propesyonal tungkol sa nutrisyon, mga kasanayan sa pamumuno, at kapakanan ng pisikal at pag-iisip. Nagbibigay-daan ang mahahalagang kasanayang ito sa aking anak na magpasya ng tama sa pamumuhay nang malusog." —Mga magulang ng isang intern

About

Nag-aalok ang Mga Serbisyo para sa Nutrisyon ng Chinatown Public Health Center ng mga klase para sa nutrisyon, therapy para sa medikal na nutrisyon sa pamamagitan ng indibidwal na pagpapayo, at mga programa para sa nutrisyon ng kalusugan ng publiko.

I-download ang aming fact sheet.