Mag-sign up para makatanggap ng pangangalaga sa San Francisco Health Network

Ipapatala ka namin sa sakop sa kalusugan kung wala kang insurance. Tumatanggap kami ng mga tao anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon.

Anong gagawin

1. Tumawag para makakuha ng appointment sa pagpapatala.

Mag-iiskedyul kami ng oras para makapagpatala ka sa telepono kasama ng sertipikadong enrollment worker.

Opisina ng Pagpapatala para sa Access ng Pasyente

Lunes hanggang Biyernes
8 am hanggang tanghali
1 hanggang 5 pm

2. Ihanda ang mga dokumento para sa iyong appointment.

Ihanda ang mga sumusunod na dokumento kapag nagpatala ka:

 • Photo ID
  Tulad ng lisensya sa pagmamaneho, kard ng residente, passport, o city ID
 • Patunay ng pagkaresidente
  Isang patunay na nagpapakita kung saan ka nakatira, tulad ng kasunduan sa upa, utility bill, tax bill, o bank statement
 • Patunay ng kita ng sambahayan
  Tulad ng iyong pinakahuling pay stub, tax return, kawalan ng trabaho, kapansanan, Social Security, o pagreretiro
 • Patunay ng mga asset ng sambahayan
  Tulad ng iyong pinakahuling bank statement (checking o ipon) o mga statement mula sa mga account sa pagreretiro

Makakatulong sa amin ang impormasyong ito na malaman kung makakasama ka sa isang available na programa para sa sakop sa pangangalaga ng kalusugan. Ipapaalam namin sa iyong appointment kung kailangan namin ng iba pang dokumento.

Mga programa sa insurance at sakop

Mga programa sa insurance at sakop

Tutulungan ka naming mag-apply para sa alinman sa mga sumusunod na programa sa pangangalaga ng kalusugan:

Espesyal na mga kaso

Kung kakailanganin mong magpatala ulit

Kung kakailanganin mong magpatala ulit

Sundin ang mga parehong hakbang na nakalista, kahit na nakatanggap ka na dati ng pangangalaga sa pamamagitan ng network. Titiyakin naming makakasama ka sa tamang programa.

Humingi ng tulong

Phone

Opisina ng Pagpapatala para sa Access ng Pasyente

Magpa-appointment para magpatala sa health network.

Last updated March 24, 2023