Kumuha ng katibayan ng kapanganakan para sa batang wala pang 3 taon

Maaari kang makakuha ng kopya ng katibayan ng kapanganakan para sa isang taong wala pang 3 taong gulang na ipinanganak sa San Francisco.

Anong gagawin

Para sa isang taong mas matanda sa 3 taon, kunin ang katibayan ng kapanganakan mula sa County Clerk.

Pumunta sa Departamento ng Pambublikong Kalusugan, Tanggapan ng Mahahalagang Tala

Mag-apply para makakuha ng katibayan ng kapanganakan nang personal. Ang katibayan ng kapanganakan ay dapat na para sa isang taong:

 • Ipinanganak sa San Francisco

 • Ipinanganak nang wala pang 3 taon ang nakakalipas

Ang taong nag-a-apply ay dapat na magdala ng may bisang ID na may larawan na inisyu ng pamahalaan. Tatanggapin namin ang mga ID mula sa mga dayuhang pamahalaan.

Maaari kang magbayad sa pamamagitan ng Visa, MasterCard, o salaping hawak. Maaari ka ring magbayad sa pamamagitan ng money order, sa dolyar ng US.

Naniningil kami sa bawat paghahanap, kaya magbabayad ka na singil kahit na hindi namin makita ang tala.

Para makatipid sa oras, maaari mo ring dalhin ang iyong nakumpletong aplikasyon.

Department of Public Health

Tanggapan ng Mahahalagang Tala
101 Grove Street, Room 105
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 8:00 am to 4:00 pm

View location on google maps

Sarado sa mga pista opisyal.

Mail

Mail

2. Gawing notaryado ang pahayag

Dalhin ang iyong form sa isang notaryo sa publiko at ipanotaryo ito. 

Hindi mo kailangang ipanotaryo ang iyong aplikasyon para sa isang Kopyang Pang-impormasyon. Pero ang iyong katibayan ay magkakaroon ng "Pang-impormasyon: Hindi wastong dokumento para magpatunay ng pagkakakilanlan" na nakalimbag sa dokumento.

3. Ipadala ang aplikasyon

Dapat mong isama ang:

 • Ang iyong aplikasyon
 • Notaryadong sinumpaang pahayag
 • Sobreng may paunang bayad at address na pagpapadalahan pabalik
 • Money order na $29 kada kopya

Ipadala sa:

Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco
Tanggapan ng Mahahalagang Tala
101 Grove Street, Room 105
San Francisco, CA 94102

Iminumungkahing kunin mo ang katibayan ng kapanganakan sa loob ng 5 hanggang 10 araw ng negosyo.

4. Pinabilis na serbisyo

Kung kailangan mo nang mabilisan ang iyong katibayan, maaari kang magdagdag ng $30 na bayad para mapabilis ang pagproseso ng iyong aplikasyon.

Hindi kasama sa bayad ang mabilisang paghahatid. Maaari kang magsama ng pangmabilisang sobre (tulad ng UPS o FedEx) sa halip na self-addressed na naselyohang sobre. 

Sino ang maaaring kumuha ng katunayan ng kapanganakan

Maaari kang mag-apply para sa Sertipikadong Awtorisadong Kopya ng katibayan ng kapanganakan para sa:

 • Iyong sarili
 • Iyong anak
 • Iyong asawa, magulang, lolo't lola, apo, kapatid, o nakarehistro sa estado na domestic partner

Maaaring humiling ang sinuman ng pang-impormasyong kopya ng katibayan ng kapanganakan.

Espesyal na mga kaso

Kumuha ng katibayan ng kapanganakan para sa ibang tao

Kumuha ng katibayan ng kapanganakan para sa ibang tao

Maaari ka ring mag-apply para sa Sertipikadong Awtorisadong Kopya ng katibayan ng kapanganakan kung ikaw ay:

 • May sertipikadong utos ng korte
 • May wastong dokumento na Kapangyarihan ng Abogado
 • Isang awtorisadong abogado (na may mga sumusuportang dokumento)
 • Isang lisensyadong ahensya ng pag-aampon (na may utos ng pag-abandona)
 • Nagtatrabaho para sa ibang ahensya ng pamahalaan (na may ID sa pagtatrabaho at sulat mula sa tagapangasiwa na nagpapahintulot sa iyong kahilingan)

   

Correcting or amending birth certificates

Correcting or amending birth certificates

Correcting or amending birth records is done at the state level. Go to the California Department of Public Health page to amend records.

Humingi ng tulong

Department of Public Health

Tanggapan ng Mahahalagang Tala
101 Grove Street
Room 105
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 8:00 am to 4:00 pm

View location on google maps

Sarado sa mga pista opisyal.

Phone

Tanggapan ng Mahahalagang Tala

Last updated August 4, 2022