Mag-ulat ng paglabag sa paggamit ng sidewalk o parking lane

Ano ang dapat gawin kung makakakita ka ng negosyo na hindi sumusunod sa mga panuntunan sa paggamit ng espasyo sa sidewalk o parking lane.

Anong gagawin

1. Tingnan ang mga panuntunan

Mga Negosyo

Suriin ang kumpletong listahan ng mga responsibilidad a dapat sundin ng mga negosyo para magamit ang sidewalk o curb space para sa kanilang mga aktibidad.

Kung nakakita ka ng mga paglabag sa mga panuntunan na ito, puwede kang tumawag sa 311.

2. Tawagan ang 311

Magsumite ng reklamo online kung makakita ka ng negosyong maaaring lumalabag sa mga panuntunan sa permit ng Shared Spaces.

Magbigay ng maraming impormasyon hangga't posible, kasama ang:

  • Pangalan ng negosyo o organisasyon
  • Address
  • Ang nakita mo
  • Kailan mo ito nakita


Kapag tumawag ka sa 311, ire-refer namin ang iyong reklamo sa naaangkop na ahensya ng Lungsod.

311

311

3. Pagkatapos mong tumawag

Ipapadala namin ang mga reklamo sa Team sa Edukasyon at Pagtugon ng Komunidad (Community Education and Response Team, CERT) ng Komisyon sa Libangan (Entertainment Commission).

Susuriin ito ng CERT at pagtutuunan nito ng pansin ang pagbibigay-kaalaman at pagtulong sa negosyo para makasunod ito. 

Kung hindi pa rin sumusunod ang isang negosyo sa mga panuntunan ng permit, ipapadala ang reklamo sa Ahensya ng Municipal Transportation (Municipal Transportation Agency, MTA), Departamento ng Mga Pagawaing Bayan (Department of Public Works, DPW), o sa Opisina ng Meyor para sa may Kapansanan (Mayor’s Office on Disability, MOD) para sa resolusyon.

Humingi ng tulong

Online na reklamo

Phone

311

Last updated September 27, 2022