Administrador ng Lungsod

May integridad na naglilingkod ang Opisina ng Administrador ng Lungsod sa lahat ng taga-San Francisco at sa mga bisita nito.

朱嘉文 (Carmen Chu) ,市行政官
Narito kami para maglingkod

Ang Opisina ng Administrador ng Lungsod ay isa sa pinakamalalaking departamento sa San Francisco, na nangangasiwa ng 26 ahensya at halos 1,500 dedikadong tauhan. Alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pamamagitan ng panonood sa maikling video na ito.

San Francisco skyline with the Bay Bridge in the daytime
Mga Pagbabago sa programa ng Local Business Enterprise (LBE)

Tumutulong ang programa ng Local Business Enterprise (LBE) sa maliliit na negosyo para magawa nilang makipagkumpitensya para sa mga kontrata ng Lungsod.

Mga Event

There are no upcoming events right now.


Makipag-ugnayan

City Administrator

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall Room 362
San Francisco, CA 94102
View location on google maps

Phone

Humiling ng mga pampublikong rekord

Email admsunshinerequests@sfgov.org to submit a request.

Archived website

See previous website archived August 2022.