Mga karapatan sa pagboto ng mga hindi-mamamayan sa mga eleksyon para sa lokal na Lupon ng Paaralan

Nitong Agosto 8, 2023, kinatigan ng Court of Appeals ng California ang programa sa pagboto ng mga hindi-mamamayan ng San Francisco. Pinahihintulutan ng desisyong ito na patuloy na makaboto sa mga Eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan sa San Francisco ang mga hindi-mamamayan na magulang ng mga batang nakatira sa San Francisco

Ang mga hindi-mamamayan na natutugunan ang mga kuwalipikasyong ito ay elihibleng magparehistro at bumoto sa mga eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan

  • Residente ng San Francisco at walang planong lumipat bago ang petsa ng eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.
  • Hindi bababa sa 18 taong gulang ang edad sa araw ng eleksyon para sa Lupon ng mga Paaralan.
  • Magulang, legal na tagapatnubay, o tagapangalaga* ng isang batang mas mababa sa 19 taong gulang ang edad na nakatira sa San Francisco
  • Wala sa pang-estado o pampederal na kulungan dahil sa hatol na felony
  • Hindi kasalukuyang napatunayan ng hukuman na walang sapat na kakayahan ang pag-iisip para bumoto

*Ang tagapangalaga ay isang taong pumipirma sa affidavit para i-enroll ang isang menor de edad sa paaralan at pumapayag sa mga pangangalagang medikal na may kaugnayan sa paaralan sa ngalan ng menor de edad. Tinutukoy ito ng batas ng estado, sa CA Family Code §6550-6552

Mga mapagkukunan kaugnay sa imigrasyon:

San Francisco Rapid Response Network

San Francisco Immigration Support

Sanctuary City ordinance

San Francisco Pathways to Citizenship Initiative

Immigrant Parent Voting Collaborative, isang grupo ng mga organisasyon sa San Francisco na nagtataguyod sa mga karapatan sa pagboto ng komunidad sa mga paaralan sa San Francisco: 

African Advocacy Network

Arab Resource and Organizing Center

Central American Resource Center

Chinese for Affirmative Action 

Coleman Advocates for Children and Youth 

La Raza Community Resource Center

Mission Economic Development Agency

Mission Graduates

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated August 11, 2023