Humingi ng tulong kung napinsala ng pagbaha ang inyong negosyo

Sarado na ngayon ang grant na ito.

Anong gagawin

1. Alamin kung kwalipikado ang inyong negosyo

Inyong negosyo:

 • Dapat ay nakarehistro sa San Francisco
 • Nagkaroon ng malaki-laking pisikal na pinsala mula sa pagbaha dulot ng winter storm
  • Maaaring mula pa noong Disyembre 27, 2022 ang mga pinsala
  • Hindi karapat-dapat ang mga pinsalang dulot ng hangin o pagkawala ng kuryente
 • Dapat ay may pisikal na lokasyon sa San Francisco
  • Dapat ay may maipakitang pinsala sa inyong lokasyon ng negosyo
  • Hindi karapat-dapat ang mga mobile na negosyo
  • Karapat-dapat ang mga negosyong nakabase sa bahay na may mga valid na pahintulot/lisensyang magpatakbo at bukas sa publiko/mga customer (halimbawa, mga nakabase sa bahay na daycare center)
 • Maaring isang nonprofit kung mayroon itong kinikita
 • Dapat ay may $5 milyon o mas mababa sa kabuuang kita
 • Dapat ay may kasalukuyang average na 100 o mas kaunting empleyado

2. Mangalap ng impormasyon para sa aplikasyon

Tatanungin namin kayo tungkol sa:

 • Inyong address ng negosyo
  • Dapat kang magsumite ng bagong aplikasyon para sa bawat lokasyon ng negosyo
 • Kung ang inyong kabuuang kita ay $5 milyon o mas mababa (kasama ang lahat ng lokasyon ng inyong negosyo).
  • Ang bawat lokasyon ay nangangailangan ng hiwalay na aplikasyon.
 • Kung mayroon man kayo sa kasalukuyan ng average na 100 o mas kaunting empleyado.
 • Mga larawan para mapatunayan ang malaki-laking pinsala
  • Magsama ng mga larawan mula sa iba't ibang anggulo
  • Maaari kaming humiling ng mga karagdagan o iba pang dokumentasyon, tulad ng bid mula sa kontratista para ipaliwanag ang kalalaan ng mga pinsala.
 • Kumpletong W-9 (mag-download ng blangkong bersyon ng form dito)
  • Ang pangalan ng negosyo sa inyong W-9 ay dapat kapareho ng kung ano ang nakalista sa inyong mga tax return

Para mas matulungan kayong makapaghanda, puwede ninyong tingnan ang kumpletong listahan ng mga katanungan sa aplikasyon.

3. Mag-apply

Pakibasa nang maigi ang mga tagubilin bago mag-apply. Mga may-ari lang ng negosyo ang maaaring mag-apply.

Mayroon kaming ilang tanong sa inyo para suriin kung karapat-dapat kayo para sa gawad. Kung oo, maaari kayong mag-apply.

Dapat kang magsumite ng kumpletong aplikasyon.

Aabutin ito nang humigit-kumulang 20 minuto.

Dapat isumite ang mga aplikasyon bago sumapit ang Pebrero 10 nang 5PM. Ipapaalam namin sa inyo ang status ng inyong aplikasyon bago sumapit ang Pebrero 17.

Higit pa tungkol sa Food Disaster Relief Grant na ito

Nagbibigay ang programang ito ng mga grant na hanggang $2,000 o hanggang $5,000 sa maliliit na negosyong napinsala ng mga winter storm ng 2022-2023.

Maaaring gamitin ng mga may-ari ng negosyo ang mga pondo ng grant para matugunan ang mga pinsala mula sa pagbaha dulot ng winter storm. Makakatanggap ang karapat-dapat na maliliit na negosyo ng $5,000 kung ang mga ito ay nasa Storm Flood Risk Zone, tulad ng tinutukoy ng San Francisco Public Utilities Commission (SFPUC).

Aalamin ng mga tauhan ang inyong karapat-dapat na halaga ng grant kapag sinuri nila ang inyong isinumiteng aplikasyon. Ang mga kwalipikadong negosyo sa labas ng hangganan ng Storm Flood Risk Zone ay pwedeng maging kwalipikado para sa isang award na hanggang $2,000. Ang mga grant ay available nang first-come-first-serve basis, batay sa availability ng pondo.

Humingi ng tulong

Phone

Opisina ng Maliliit na Negosyo

Last updated April 20, 2023