Kumuha ng mga sariwang grocery sa pamamagitan ng Food Pharmacy

Itanong sa iyong doktor kung kwalipikado ka para sa programang ito sa mga piling klinika ng San Francisco Health Network.

Anong gagawin

1. Alamin kung kwalipikado ka

Magtanong sa iyong doktor tungkol sa Food Pharmacy.

Titingnan niya kung kwalipikado ka at kung may available na espasyo sa iyong klinika.

2. Alamin ang dapat asahan

Kung makaugnayan mo ang Food Pharmacy, hihilingin sa iyo na:

  • Dumalo kada linggo (o ipaalam nang maaga sa klinika kapag hindi ka makakadalo)
  • Sagutan ang form ng intake at mga follow-up na survey
  • Magbigay ng tapat na feedback tungkol sa iyong karanasan sa programa

3. Bumisita sa mga oras ng parmasya

Kapag nag-sign up ka na, ipapaalam sa iyo ang petsa at oras ng iyong lingguhang pagkuha ng pagkain.

Bibigyan ka ng isang bag ng mga grocery, recipe, at iba pang masustansyang resource.

Upang i-print ang impormasyon tungkol sa programa, i-download ang aming flyer ng Food Pharmacy.

Humingi ng tulong

Mga Food Pharmacy

Kasalukuyang pinapatakbo sa:

  • Silver Avenue Family Health Center
  • Potrero Hill Health Center
  • Curry Senior Center
  • Southeast Family Health Center
  • Castro-Mission Health Center

Phone

Call Center ng SF Health Network

Ire-redirect ka sa iyong klinik kapag tumawag ka sa numerong ito.

Last updated April 3, 2023