Yêu cầu Nhận Tài liệu Đã dịch (Vietnamese)

Cơ quan Bầu cử có sẵn các bản dịch tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau:

Lá phiếu tham chiếu (một bản dịch của lá phiếu chính thức mà cử tri có thể tham khảo khi điền vào lá phiếu chính thức) có sẵn bằng các ngôn ngữ tiếng Miến Điện, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái và tiếng Việt.

Cẩm nang Hướng dẫn Cử tri của tiểu bang có sẵn bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Philippin, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt.

Yêu cầu Nhận Tài liệu Đã dịch

Get help

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated April 20, 2023