การขอรับเอกสารแปล (Thai)

แผนกการเลือกตั้ง (Department of Elections) จัดทำเอกสารการเลือกตั้งเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา:

มีบัตรลงคะแนนฉบับทางการและแผ่นพับข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงเฉพาะท้องที่ของซานฟรานซิสโกให้เป็นภาษาจีน สเปน และฟิลิปปินส์

มีบัตรลงคะแนนฉบับสำเนา (สำเนาของบัตรลงคะแนนฉบับทางการที่ได้รับการแปลเป็นภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ลงคะแนนเสียงใช้สำหรับอ้างอิง เมื่อกาบัตรลงคะแนนฉบับทางการ) ให้เป็น ภาษาพม่า ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย และเวียดนาม

การขอรับเอกสารแปล

Get help

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated April 20, 2023