Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC)

Hanapin ang tala ng mga pagpupulong at adyenda ng VAAC mula 2014 hanggang sa kasalukayan.

Mga Adyenda

Mga Tala ng Pagpupulong

Pandagdag na mga dokumento

 

Marso 24, 2022 na Pagpupulong ng VAAC:

Nobyembre 9, 2021 na Pagpupulong ng VAAC:

Agosto 13, 2021 na Pagpupulong ng VAAC:

Mayo 28, 2021 na Pagpupulong ng VAAC:

Agosto 13, 2019 na Pagpupulong ng VAAC:

Setyembre 11, 2018 na Pagpupulong ng VAAC:

Hulyo 31, 2018 na Pagpupulong ng VAAC:

Mayo 8, 2018 na Pagpupulong ng VAAC:

Setyembre 12, 2017 na Pagpupulong ng VAAC:

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated April 4, 2024