Mga botanteng walang tahanan

Maaari kayong magparehistro para makaboto sa pamamagitan ng pagbibigay ng interseksyon ng mga kalsada kung wala kayong permanenteng address.

Saan makakukuha ng form ng pagpaparehistro

Puwede kayong magparehistrong bumoto o mag-update ng inyong rekord bilang botante sa registertovote.ca.gov. Maaari din kayong makakuha ng papel na form sa alinmang lugar ng botohan o aklatan at sa karamihan ng tanggapan ng gobyerno.

 

Pagbibigay ng lokasyon ng tirahan

Upang magparehistro, ilagay ang lugar kung saan ninyo ginugugol ang karamihan ng inyong oras bilang inyong address ng tahanan sa form ng pagpaparehistro. Halimbawa, maaari kayong maglagay ng mga interseksyon ng kalsada, isang lokal na parke, o kanlungan. Gagamitin namin ang impormasyong ito upang matukoy ang inyong pagbobotohang mga distrito at lugar ng botohan.

 

Pagbibigay ng address pang-koreo

Kapag naglagay kayo ng address pang-koreo sa inyong form ng rehistrasyon, ipadadala namin ang inyong balota sa address na iyon.

 

Mga opsiyon sa pagboto

Nagpapadala kami ng mga balota sa lahat ng lokal na botante humigit-kumulang isang buwan bago ang Araw ng Eleksyon. Maaari ninyong ibalik ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo gamit ang isang sobre na bayad na ang selyo. Maaari din ninyong ibalik nang personal ang inyong balota.

Kung hindi kayo nakatatanggap ng koreo, maaari ninyong kunin ang inyong mga materyales sa pagboto sa Sentro ng Botohan sa City Hall o bumoto nang personal.

Deadline ng pagpaparehistro

Ang huling araw ng pagpaparehistro ng botante para sa Marso 5 na eleksyon ay sa Pebrero 20. Ngunit ang deadline na ito ay para sa mga aplikasyon na ginawa online o sa pamamagitan ng koreo. Kung hindi kayo umabot sa deadline at nais ninyong bumoto sa susunod na eleksyon, maaari pa rin ninyong gawin ito nang personal sa Sentro ng Botohan sa City Hall o sa isang lugar ng botohan.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated February 2, 2024