Mga Klinik ng SF Health Network

Pangkalahatang-ideya

Nagbibigay ang SF Health Network ng pangunahing pangangalaga sa 13 lokasyon sa buong Lungsod. Mayroon din kaming 10 klinik na nakatuon sa medikal na pangangalaga para sa kabataang taga-San Francisco. Nagbibigay ng pangangalaga sa ngipin ang lima sa aming mga lokasyon. Mayroon ding mga opsyon sa agarang pangangalaga ang mga pasyente.

Mga Makukuhang Tulong

Aming mga ospital at klinik ng agarang pangangalaga

Mga Programa sa Kalusugan ng Komunidad para sa Kabataan (Community Health Programs for Youth, CHPY)