Humiling ng Report of Residential Building Record (3R report)

Maaaring makakuha ang mga may-ari at realtor ng ulat ng kasaysayan ng awtorisadong paggamit at building permit para sa isang residensyal na gusali.

Anong gagawin

1. Mangalap ng impormasyon tungkol sa gusali

Kakailanganin mo ng:

Para matulungan kaming tukuyin ang tamang gusali, tatanungin namin sa iyo kung ang gusali ay isang:

  • Gusali sa kanto
  • Condominium
  • Co-op

Kung maraming gusali sa lote, tatanungin namin sa iyo kung para sa anong gusali ang kahilingan (sa harap o sa likod).

Kung ang gusali ay mixed-use (residensyal at komersyal), maglalaman lang ang ulat ng kasaysayan ng permit ng mga residensyal na yunit.

2. Ipadala ang kahilingan

Kapag naisumite mo na ang bayad, walang refund na ibibigay o pagbabagong papayagan.

Magbibigay kami ng 3R report sa loob ng pito hanggang 10 araw ng negosyo.

Maaari kang humiling ng hanggang anim na ulat kada tao kada araw, kada kumpanya. Magsagot ng magkakahiwalay na online na form para sa bawat gusali sa isang lote.

Maaari mong matanggap ang ulat sa pamamagitan ng:

  • Email (bilang PDF)
  • Koreo
  • Personal na pagkuha (mag-iwan ng numero ng telepono)

Kung hindi mahahanap ang address sa aming online na system, pumunta sa aming opisina nang personal o ipadala sa koreo ang kahilingan sa mga talaan kasama ng bayad.

In-Person

In-Person

Magsagot ng hard copy ng aplikasyon sa aming opisina

Department of Building Inspection

Records Management Division
49 South Van Ness
Suite 400
San Francisco, CA 94103

Mon to Tue, 7:30 am to 3:30 pm

Wed, 9:00 am to 3:30 pm

Thu to Fri, 7:30 am to 3:30 pm

View location on google maps

Sign into the building before 3:30 pm so we can see you at the counter the same day. 

Mail

Mail

2. Maghanda ng tseke o money order

Naka-print dapat sa tseke ang pangalan ng may-ari ng bank account.

Gawing maibabayad ang tseke sa "City County of San Francisco - Department of Building Inspection" (Lungsod & County ng San Francisco - Departamento ng Inspeksyon ng mga Gusali) o "CCSF-DBI".

3. Ipadala sa koreo ang aplikasyon at bayad

Department of Building Inspection

Records Management Division
49 South Van Ness
Suite 400
San Francisco, CA 94103

Sign into the building before 3:30 pm so we can see you at the counter the same day. 

Pagkatapos mong humiling ng 3R report

Kung hiniling mo ang ulat sa pamamagitan ng email, ipapadala namin ito sa iyo sa email mula sa rmd@sfgov.org. Kung hiniling mong ipadala ito sa koreo, ipapadala namin ito sa koreo. Kung kukunin mo ang ulat, tatawagan ka namin para kunin ito.

Humingi ng tulong

Phone

Dibisyon ng Pamamahala ng Talaan

Last updated May 30, 2023