Humiling ng patunay ng iyong mga pampublikong benepisyo

Makipag-ugnayan sa Ahensya ng Serbisyong Pantao para ma-email sa iyo ang iyong liham ng pag-verify ng mga benepisyo sa panahon ng COVID-19.

Anong gagawin

Ipunin ang inyong impormasyon

Para hilingin ang iyong digital na liham ng pag-verify ng mga pampublikong benepisyo, kakailanganin mong ibigay ang: 

  • iyong pangalan, 
  • address,
  • petsa ng kapanganakan,
  • at ang mga uri ng benepisyong kailangan mong i-verify sa iyong liham.

Kung gusto mo ng papel na kopya ng iyong liham, kailangan mo itong hilingin sa email na ito.

Mag-email o tumawag para hilingin ang iyong liham

Mag-email sa Ahensya ng Serbisyong Pantao sa hsabenefitsverification@sfgov.org. Puwede ka ring tumawag sa 415-557-6425.

Ang mga liham ng pag-verify ng pampublikong benepisyo ay mula sa Ahensya ng Serbisyong Pantao (Human Services Agency, HSA). Mga kumpidensyal na papel na talaan ang mga ito, na ipinapadala lang sa mga direktang tagatanggap ng mga benepisyo. Sa panahon ng COVID-19, ang HSA ay tumatanggap ng mga email na kahilingan para sa mga digital na kopya ng liham.

Ano ang sunod na mangyayari

Pagkatapos mong ipadala ang iyong kahilingan sa email, susuriin ito ng HSA. Pagkatapos ng pagsusuri, makakatanggap ka sa email ng digital na kopya ng iyong liham ng pag-verify ng mga benepisyo. Maaari itong tumagal nang 5 business days.

Espesyal na mga kaso

Pagtulong sa ibang tao

Pagtulong sa ibang tao

Puwede mong tulungan ang ibang tao na makuha ang kanyang digital na liham ng pag-verify ng mga benepisyo. Para gawin ito, kailangan mong maglakip ng patunay ng pahintulot mula sa taong iyon sa kahilingan sa email.

 

Humingi ng tulong

Last updated December 3, 2020