Ang inyong mga Pinagbobotohang Distrito at Kinatawan

November 8, 2022

Maaaring nagbago na ang inyong pinagbobotohang distrito noong 2022

Nakasalalay sa kung saan kayo nakatira ang kakatawan sa inyo sa gobyerno. Nakasalalay din sa kung saan kayo nakatira kung sinu-sino ang lalabas sa inyong balota.

Back to top

Panlokal na mga katungkulan

Titulo ng katungkulan

at ang nahalal

Hinalal para sa

kasalukuyang termino

Susunod na eleksyon

Mayor

London N. Breed

Nobyembre 5, 2019 Nobyembre 5, 2024

Tagatasa-Tagatala

Joaquín Torres

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Abugado ng Lungsod

David Chiu

Hunyo 7, 2022 Nobyembre 5, 2024

Abugado ng Distrito

Brooke Jenkins

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 5, 2024

Pampublikong Tagapagtanggol

Mano Raju

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Sheriff

Paul Miyamoto

Nobyembre 5, 2019 Nobyembre 5, 2024

Ingat-Yaman

José Cisneros

Nobyembre 5, 2019 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 1

Connie Chan

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 2

Catherine Stefani

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 3

Aaron Peskin

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 4

Joel Engardio

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 5

Dean Preston

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 6

Matt Dorsey

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 7

Myrna Melgar

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 8

Rafael Mandelman

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 9

Hillary Ronen

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 10

Shamann Walton

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Lupon ng mga Superbisor,

Distrito 11

Ahsha Safaí

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng Edukasyon

Puwesto 1

Alida Fisher

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Lupon ng Edukasyon

Puwesto 2

Lainie Motamedi

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Lupon ng Edukasyon

Puwesto 3

Lisa Weissman-Ward

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Lupon ng Edukasyon

Puwesto 4

Mark Sanchez

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng Edukasyon

Puwesto 5

Kevine Boggess

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng Edukasyon

Puwesto 6

Matt Alexander

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024  

Lupon ng Edukasyon

Puwesto 7

Jenny Lam

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Kolehiyo ng Komunidad

Puwesto sa Lupon 1

Anita Martinez

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Kolehiyo ng Komunidad

Puwesto sa Lupon 2

Vick Chung

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Kolehiyo ng Komunidad

Puwesto sa Lupon 3

Susan Solomon

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Kolehiyo ng Komunidad

Puwesto sa Lupon 4

Aliya Chisti

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Kolehiyo ng Komunidad

Puwesto sa Lupon 5

Alan Wong

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Kolehiyo ng Komunidad

Puwesto sa Lupon 6

Shanell Williams

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Kolehiyo ng Komunidad

Puwesto sa Lupon 7

Murrell Green

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng BART 

Distrito 7

Lateefah Simon

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Lupon ng BART 

Distrito 8

Janice Li

Nobyembre 8, 2022 Nobyembre 3, 2026

Lupon ng BART 

Distrito 9

Bevan Dufty

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024
Back to top

Pang-estado na mga katungkulan

Titulo ng katungkulan

at ang nahalal

Hinalal para sa

kasalukuyang termino

Susunod na eleksyon

Gobernador

Gavin Newsom (D)

Nobyembre 8, 2022

Hunyo 2, 2026

Tenyente Gobernador

Eleni Kounalakis (D)

Nobyembre 8, 2022 Hunyo 2, 2026

Kalihim ng Estado

Shirley N. Weber (D)

Nobyembre 8, 2022 Hunyo 2, 2026

Kontroler

Malia M. Cohen (D)

Nobyembre 8, 2022 Hunyo 2, 2026

Ingat-Yaman

Fiona Ma (D)

Nobyembre 8, 2022 Hunyo 2, 2026

Pangkalahatang Abugado

Rob Bonta (D)

Nobyembre 8, 2022 Hunyo 2, 2026

Komisyonado ng Seguro

Ricardo Lara (D)

Nobyembre 8, 2022 Hunyo 2, 2026

Superintendente ng 

Pampublikong Pagtuturo

Tony K. Thurmond

(Nonpartisan office) 

Nobyembre 8, 2022 Hunyo 2, 2026

Lupon ng Tagasingil ng Buwis

Distrito 2

Sally J. Lieber (D)

Nobyembre 8, 2022 Hunyo 2, 2026

Senador ng Estado

Distrito 11

Scott Weiner (D)

Nobyembre 3, 2020 Marso 5, 2024

Asembleya ng Estado

Distrito 17

Matt Haney (D)

Nobyembre 8, 2022 Marso 5, 2024

Asembleya ng Estado

Distrito 19

Phil Ting (D)

Nobyembre 8, 2022 Marso 5, 2024

D=Demokratiko; R=Republikano

Back to top

Pampederal na mga katungkulan

Office title and holder Elected for current term Next election

Presidente

Joseph R. Biden (D)

Nobyembre 3, 2020 Marso 5, 2024

Bise Presidente*

Kamala D. Harris (D)

Nobyembre 3, 2020 Nobyembre 5, 2024

Senador ng U.S.

Alex Padilla (D)

Nobyembre 8, 2022 Marso 7, 2028

Senador ng U.S.

Laphonza Butler (D)

Oktubre 1, 2023** Marso 5, 2024

Kinatawan ng U.S.

Distrito 11

Nancy Pelosi (D)

Nobyembre 8, 2022 Marso 5, 2024

Kinatawan ng U.S.

Distrito 15

Kevin Mullin (D)

Nobyembre 8, 2022 Marso 5, 2024

D=Demokratiko; R=Republikano

*Sa pamamagitan ng Electoral College, hindi direktang hinalal ng mga mamamayan ng Estados Unidos ang Bise Presidente sa apat na taong termino kasama ng Presidente.

**Itinalaga ng Gobernador para punan ang isang bakanteng katungkulan.

Back to top

Mga limitasyon ng termino

Mga limitasyon ng termino para sa panlokal na katungkulan

  • Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at walang limitasyon ang termino: Tagatasa-Tagatala, Abugado ng Lungsod, Abugado ng Distrito, Pampublikong Tagapagtanggol, Sheriff, Ingat-Yaman, Mga Miyembro ng Lupon ng Edukasyon, Mga Miyembro ng Lupon ng Kolehiyo ng Komunidad
  • Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at ang mga humahawak ng katungkulan ay hindi maaaring maglingkod nang higit sa 2 magkakasunod na termino: Mayor, Mga Miyembro ng Lupon ng mga Superbisor

Mga limitasyon ng termino para sa pang-estado na katungkulan

  • Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at ang mga humahawak ng katungkulan ay hindi maaaring maglingkod nang higit sa 2 termino: Gobernador, Tenyente Gobernador, Kalihim ng Estado, Kontroler, Ingat-Yaman, Pangkalahatang Abugado, Komisyonado ng Seguro, Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, at Lupon ng Tagasingil ng Buwis
  • Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino at 2 taong termino*, ayon sa pagkakabanggit: Senador ng Estado at Asembleya ng Estado *Hindi maaaring magsilbi nang higit sa 12 taon sa kabuuan ang mga Miyembro ng Lehislatura ng California. Binibilang sa limitasyong ito ang paninilbihan sa parehong kamara.

Mga limitasyon ng termino para sa pampederal na katungkulan

  • Ang mga sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at ang mga humahawak ng katungkulan ay hindi maaaring maglingkod nang higit sa 2 termino: Presidente at Bise Presidente
  • Ang sumusunod na katungkulan ay may 4 taong termino, at walang limitasyon ang termino: Kinatawan ng U.S.
  • Ang sumusunod na katungkulan ay may 6 taong termino, at walang limitasyon ang termino: Senador ng U.S.
Back to top