Mag-renew, magbago, o maghain ulit ng Fictitious Business Name (FBN)

Sabihin sa Lungsod kung gusto mong baguhin ang iyong nakarehistrong pangalan sa pakikipagkalakalan, address, o impormasyon ng pagmamay-ari.

Anong gagawin

Hakbang 1

Kumpetuhin ang aplikasyon para sa Fictitious Business Name. Iisang form ang ginagamit, naghahain ka man muli ng pahayag o naghahain ka para sa unang pagkakataon.

Hakbang 2

I-verify na ang iyong kasalukuyang Sertipiko ng Pagpaparehistro ng Negosyo ay naaayon sa impormasyon sa pahayag para sa fictitious business name.

Hakbang 3

Isumite ang kumpletong form ng Fictitious Business Name (FBN). Nalalapat ang parehong bayarin, ito man ay Unang Pagpapatala o Mga Muling Pagpapatala.

*Nagkabisa noong Enero 1, 2014 (Business & Professions Code ng CA Sek. 17916), ang sinumang maghahain ng Pahayag ng Fictitious Business Name nang personal ay dapat magpakita ng valid na photo identification na ibinigay ng gobyerno, tulad ng lisensya sa pagmamaneho, card ng pagkakakilanlan na ibinigay ng Estado, o pasaporte.

Magbibigay ng inendorsong kopya ng pahayag para sa FBN (karaniwang kulay dilaw) kasama ng resibo kapag naghain.

Hakbang 4

Kakailanganin mong tukuyin kung kailangan mong sundin ang mga kinakailangan para sa pag-publish.

Last updated December 23, 2022