Carmen Chu
(she/her)

Carmen Chu
Opisina ng Administrador ng Lungsod, Administrador ng Lungsod

Ang City Administrator na si Carmen Chu ay ipinanata ni Mayor London N. Breed noong Pebrero 2, 2021. Bago maging City Administrator, si Ms. Chu ang nahalal na Assessor (2014-2021), isang inihalal na kinatawan sa San Francisco Board of Supervisors (2007-2013), at Deputy Director ng Opisina ng Meyor sa Patakarang Pampubliko at Pananalapi (2004-2007). Si City Administrator Chu ay may mahigit 17 taon ng kasanayan sa pamamahala ng gobyerno at pananalapi sa Lungsod at County ng San Francisco at siya ang unang babaeng Asian American na naglilingkod bilang City Administrator.

Si City Administrator

Ang City Administrator na si Carmen Chu ay ipinanata ni Mayor London N. Breed noong Pebrero 2, 2021. Bago maging City Administrator, si Ms. Chu ang nahalal na Assessor (2014-2021), isang inihalal na kinatawan sa San Francisco Board of Supervisors (2007-2013), at Deputy Director ng Opisina ng Meyor sa Patakarang Pampubliko at Pananalapi (2004-2007). Si City Administrator Chu ay may mahigit 17 taon ng kasanayan sa pamamahala ng gobyerno at pananalapi sa Lungsod at County ng San Francisco at siya ang unang babaeng Asian American na naglilingkod bilang City Administrator.

Si City Administrator Chu ay nangangasiwa sa 27 departamento, dibisyon, at programa kung saan kabilang ang Departamento ng Teknolohiya, Opisina ng Pamamahala/Pagbili ng Kontrata, Real Estate, County Clerk, Pamamahala ng Fleet, Mga Pasilidad ng Kombensyon, Pamamahala at Pangaalaga ng mga Hayop, Medical Examiner, at Treasure Island. Siya ang responsable para sa isang 2,700 kataong lakas-paggawa at isang taunang budget na halos tatlong-kapat ng isang bilyong dolyar.

Sa panahon niya bilang Assessor, umabot ang kanyang opisina ng mahigit $3 bilyon ng taunang kita para sa mahahalagang serbisyo sa Lungsod at para sa pampublikong edukasyon. Ang kanyang mga pagsisikap na ayusin ang mga operasyon at performance ng opisina at matagumpay na baliktarin ang ilang dekadang-taong backlog ay nakapagkaloob sa kanyang opisina ng prestihiyosong 2020 Good Government Award, isang karangalang kumikilala ng kahusayan sa pamamahala at pangangasiwa ng pampublikong sektor. Nagpatupad din siya ng isang in-progress na petsa ng lien na pagproseso ng halaga ng pagtatayo, na nagpataas ng mga pagpapatala mula mas mababa sa $500 milyon noong 2014 hanggang mahigit $11 bilyon noong 2018. Ang pinagsama-samang paglaki sa listahan ng kabuuang halaga ay nag-ambag sa mahigit kalahating bilyong dolyar sa mga kita sa buwis sa propyedad na lumampas sa mga tinatayang ekspektasyon, na nagresulta sa pagbalik ng Estado ng mga ERAF na dolyar sa San Francisco, bukod pa sa mahigit $2.6 bilyon na pagtaas ng kapasidad sa pagbono para sa mga pagpapaayos ng daan at kinakailangang trabaho sa pampublikong imprastraktura.

Kasama ang mga kasosyo sa buong estado, nagsilbi si Chu bilang Presidente ng Bay Area Assessors’ Association, at ng Board of the California Assessors’ Association, mga organisasyong nakatuon sa pagbuo ng pare-parehong gawi at kolaborasyon sa pagtatasa sa buong California.

Inayos din ni Chu ang makalumang imprastraktura sa teknolohiya at pagproseso ng opisina. Noong Agosto 2020, naglunsad siya ng bagong sistema ng pampublikong talaan na nagpapahusay ng serbisyo sa mga nagbabayad ng buwis, at nagdaragdag ng silbi at proteksyon para sa mga kawani ng Lungsod. Nagbigay-daan ang proyekto sa mas mahuhusay na pagpapatakbo, mas mababang panganib sa kita, mas mahusay na katapatan, at paggana ng audit at pagsubaybay. Bago ilunsad ang mga ito, naglunsad ang opisina ng electronic na pagtatala at mga naka-automate na online na taunang pangnegosyong pag-file para padaliin ang mga interaksyon ng mga nagbabayad ng buwis sa opisina. Nagpatupad din si Chu ng mga pamantayan sa opisina, gumamit ng regression analysis, real time na pagsubaybay sa data ng produksyon, GIS mapping, at noong 2016, nag-streamline ng pamamahala ng daloy ng trabaho at access sa mahalagang impormasyon sa propyedad para sa mahigit 211,000 propyedad sa pamamagitan ng paglunsad ng Assessor’s Information Management System (AIMS). Mahigit 3 milyong larawan ang naka-secure na at madaling ma-access ng kawani na nasa at wala sa site.

Bilang County Recorder, gumawa ng mahahalagang hakbang si Chu para tiyakin ang pananagutan. Noong 2015, pinasimulan niya ang programang Transfer Tax Audit ng opisina, na tumukoy ng halos $40 milyon na hindi naiulat o hindi naiulat nang tama na buwis sa paglipat. Kamakailan, hinangad niyang pahigpitin ang mga batas ng San Francisco sa buwis sa paglipat sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Board of Supervisors para palakasin ang kakayahan ng Lungsod na mangolekta ng mga hindi nabayarang buwis sa paglipat at sarhan ang mga lulusutan para sa mga legal na entidad. Para makatiyak ng tumpak na accounting ng mga pampublikong pisikal na asset, nakipagtulungan siya sa Board of Supervisors para magpasa ng mga mandatoryong kinakailangan sa pagtatala para kunan ang mga paglilipat ng propyedad sa loob ng pamahalaan.

Noong 2013, si Chu at ang kanyang mga kawani ay proud na naging tanging opisina ng County Recorder sa estado na nanatiling bukas sa buong weekend noong unang binalik ng California ang mga same-sex marriage. Bilang resulta, 479 magkapareha ang agad na nakapagtala ng kanilang mga pampublikong kasal sa mga pangkasaysayang talaan ng Lungsod at County ng San Francisco nang hindi naghihintay ng isang minuto pa para sa mga parehong karapatan na nararanasan ng iba. Nang nagtataguyod sa antas ng estado, tumulong din siyang mag-draft at magpasa ng batas upang tiyaking matanggap ng mga domestic partnership ang benepisyo sa buwis sa propyedad gaya ng mga ikinasal na magkapareha.

Bilang pampublikong tagapaglingkod, ang mga pagpapahalaga ni Chu ay bunga ng kanyang karanasan bilang anak ng mga imigrante. Noong 2017, inilunsad niya ang unang Family Wealth Forum ng Bay Area, isang inisyatiba para punan ang kakulangan ng mga mababa ang kita at monolingual na imigranteng komunidad sa pagkukunan at pag-access sa libre at mapagkakatiwalaang mga serbisyo sa pananalapi at pagpaplano ng estate. Mahigit 3,000 residente na at kanilang mga pamilya ang nakatanggap ng one-on-one na pagpapayo o natulungan sa pamamagitan ng programang ito. Ang iba pang pagsisikap na magpalawak ng access gaya ng paglunsad ng bagong pampublikong website, publikong pagpo-post ng taunang data ng pagtatasa, mga nasa-wika na pang-edukasyong video, mga online na pagkukunan, at forum sa buong Lungsod sa mga lugar gaya ng Bayview, Mission, Oceanside, at Sunset, ay nakapagkaloob sa kanya ng 2018 Epic Awards, top honors mula sa California Association of Public Information Officers.

Bilang malakas na babaeng pinuno of color, matatag na naniniwala si Chu sa pagbibigay ng pantay-pantay na mga oportunidad para sa komunidad. Noong 2018, nilunsad ni Chu ang W Challenge isang non-partisan na pagsisikap sa pakikipag-ugnayan sa mga mamamayan na naglayong iangat ang representasyon at boses ng kababaihan. Apat na pu't walong non-profit organization na at 150 lokal na babaeng civic leader ang tumulong na palakasin ang mensahe ng pakikilahok ng mga mamamayan sa pamamagitan ng W Challenge.

Sa buong pandemya ng COVID-19, nagsilbi rin si Chu bilang co-chair ng Economic Recovery Task Force ng Lungsod. Sama-samang nagsilbi ang Task Force bilang tulay sa pagitan ng mga pinuno ng komunidad, negosyo, lakas-paggawa, at non-profit, at mga opisyal ng lokal na gobyerno/pampublikong kalusugan, para gumawa ng isang serye ng mga rekomendasyon para tulungang bumangon ang mga taga-San Francisco. Kasama sa mga rekomendasyon sa patakaran ang paglalaan para sa flexibility ng pagpapatakbo, pagbabawas ng mga administratibong pasanin, at pagsuporta sa mga pagsisikap na paliitin ang agwat para sa mga mababa ang kita na imigranteng komunidad at mga komunidad of color. Ang huling ulat na may 41 rekomendasyon ay inilabas noong Oktubre 9, 2020.

Bilang Supervisor, binigyang priyoridad ni Chu ang mga investment at pagpaplano para sa pangmatagalang pampublikong imprastraktura sa komunidad, kabilang ang West Sunset Playground, Ortega at Parkside branch na mga aklatan at pagpaplano ng katatagan sa Ocean Beach. Nagpasimula rin siya ng mga business corridor na investment, kabilang ang mga proyekto sa pagpapaganda ng harap ng tindahan at pagpopondo para sa mga pagsusuri ng access para sa mga may kapansanan. Kabilang sa iba pang batas na idinala niya ay ang mga proteksyon ng nangungupahan para sa mg biktima ng domestikong karahasan, mga oportunidad sa micro-contracting para sa mga local na negosyo, at aktibong batas sa zoning ng harap ng tindahan para sa mga commercial district sa lugar. Siya ang naging chair ng Komite ng Board sa Budget at Pananalapi at kumatawan sa Board sa San Francisco Health Service System; sa Golden Gate Bridge, Distrito ng Highway at Transportasyon; at sa San Francisco County Transportation Authority.

Ang City Administrator na si Carmen Chu ay may Masters’ Degree in Public Policy mula sa University of California, Berkeley, kung saan siya ay nakatanggap ng prestihiyosong Public Policy and International Affairs Fellowship. Tinapos niya rin ang kanyang Bachelors’ Degree in Public Policy mula sa Occidental College, kung saan nakatanggap siya ng full scholarship sa pamamagitan ng James Irvine Foundation. Noon, nagsilbi si Chu sa Executive Board ng SPUR, isang non-profit na organisayon ng pananaliksik at patakaran na nakatuon sa pagbuo ng mga rehiyonal na solusyon sa mga suliranin sa iba't ibang county tulad ng pagkaabot-kaya ng pabahay, katatagan laban sa klima, pantay na ekonomiya at pampublikong transportasyon, at ang Retirement System Board ng mga Empleyado ng San Francisco kung saan pinangasiwaan niya ang mga investment at patakataran ng isang $26 bilyong sistema ng pampublikong pensiyon. 

Magpakita ng higit pa
Magpakita ng mas kaunti

Makipag-ugnayan

Office of the City Administrator
City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
Room 362
San Francisco, CA 94102