Mga rekurso para sa pagsasanay ng manggagawa sa botohan

Pag-aralan ang mga rekurso sa pahinang ito para kayo’y handang magsilbi bilang manggagawa sa botohan sa Araw ng Eleksyon!

Pagsasanay ng Manggagawa sa Lugar ng Botohan

Maaaring kompletuhin ng mga manggagawa sa botohan ang kanilang pagsasanay online o sa personal. Upang kumuha ng online na pagsasanay, mag-log in sa inyong profile ng manggagawa sa botohan. Upang magpatala para sa personal na pagsasanay, tawagan kami sa 415-554-4310. Nag-aalok kami ng mga klase sa City Hall gayundin sa ilang iba pang mga komunidad sa lungsod.

Bilang bahagi ng inyong pagsasanay, dapat din ninyong basahin ang Poll Worker Manual at pag-aralan ang mga video sa ibaba. Upang humiling ng nakaimprentang kopya ng Manual o magtanong tungkol sa anumang paksa sa pagsasanay ng manggagawa sa botohan, tawagan kami sa 415-554-4310. Ikinagagalak naming tulungan kayo sa anumang paraan na aming makakaya!

Mga video tungkol sa pagbubukas

Mga video tungkol sa pagboto

Mga video tungkol sa pagsasara

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated April 3, 2024