Sentro ng Botohan sa City Hall

Getting here

Matatagpuan ang mga aksesibleng paradahan sa kanto ng McAllister Street at Polk Street.

Mayroon ding paradahan para sa mga bisikleta sa pinakamalalapit na bangketa.

Ang pinakamalapit na estasyon para sa MUNI at BART ay ang estasyon ng Civic Center.

The City Hall Voting Center

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
San Francisco, CA 94102
View location on google maps

Tungkol sa