Language Accessibility Advisory Committee (LAAC)

Hanapin ang tala ng mga pagpupulong at adyenda ng LAAC mula 2017 hanggang sa kasalukayan.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated June 6, 2024