Kumuha ng diagnostic na pagsusuri o serbisyo

Alamin kung paano kumuha ng specialty na pagsusuri sa ospital, gaya ng X-ray, lab work, o ultrasound.

Anong gagawin

1. Magpatala sa San Francisco Health Network

Bago kayo makakuha ng diagnostic na pagsusuri, kailangan ninyong maging pasyente sa isang klinika ng San Francisco Health Network.

Paano magpatala sa health network.

2. Humingi ng referral mula sa inyong doktor

Ang "referral" ay isang nakasulat na order para sa pagsusuri.

Makipag-usap sa doktor sa inyong nakatalagang klinika sa health network. Kailangan nilang gumawa ng referral para makakuha kayo ng specialty na pagsusuri.

Mag-log in sa inyong MyChart account para humiling ng appointment.

3. Maghanda para sa inyong pagsusuri

Isusumite ng inyong doktor ang kahilingan para sa inyong pagsusuri sa naaangkop na espesyalista. Posibleng makita ninyo ang order para sa inyong pagsusuri sa inyong portal ng pasyente sa MyChart.

Para malaman ang higit pa tungkol sa:

  • Mga diagnostic na pagsusuri sa ospital
  • Kung paano maghanda
  • Kung paano mahanap ang tamang lokasyon para sa pagsusuri

Tingnan ang mga serbisyo sa pagsusuri at diagnostic na serbisyo sa Zuckerberg San Francisco General.

4. Tingnan ang inyong mga resulta

Pagkatapos ng inyong pagsusuri, hintaying lumabas ang mga resulta sa inyong portal ng pasyente sa MyChart.

Karaniwang mag-iiwan ng mensahe ang inyong doktor at ipapaliwanag niya sa inyo ang inyong mga resulta sa loob ng parehong timeframe.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-unawa sa impormasyon mula sa inyong pagsusuri, mag-iwan ng mensahe para sa team ng klinika ninyo.

Humingi ng tulong

Phone

Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center

Pangunahing linya para sa pangunahing impormasyon.

Last updated April 3, 2023