Kumuha ng katibayan ng kapanganakan para sa isang taong lampas 3 taong gulang

Ang mga katibayan ng kapanganakan ay available online, sa personal, at sa pamamagitan ng koreo.

Anong gagawin

Kung kailangan ninyo ng katibayan ng kapanganakan para sa batang wala pang 3 taong gulang, pumunta sa Tanggapan ng Mga Vital Record ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan.

Mag-order online mula sa VitalChek.com

Ang VitalChek ay isang third party na provider para sa pag-order ng mahahalagang record online.

Ang prosesong ito ay maaaring abutin nang hanggang 6 na linggo.

Maaari kang tumawag sa VitalChek sa (800) 708-6733 para alamin ang status ng isang order o kung mayroon kang mga tanong. 

In-Person

In-Person

You can now submit your application online!                                                                                                                                                            Please Note: the record will not be issued until you appear in person, show your identification, and pay the current fee.                                                                                                                                                            Online Application HERE

Pumunta sa Opisina ng County Clerk

Maaari kang mag-apply para makakuha ng katibayan ng kapanganakan sa personal sa Opisina ng County Clerk. Ang katibayan ng kapanganakan ay dapat na para sa isang taong:

 • ipinanganak sa San Francisco
 • ipinanganak pagkalipas ng 1906
 • lampas 3 taong gulang

Ang taong nag-a-apply ay dapat na magdala ng walang bisang ID na may larawang inisyu ng pamahalaan.

Para makatipid sa oras, maaari mo ring dalhin ang iyong nakumpletong form ng aplikasyon.

Office of the County Clerk

Opisina ng County Clerk
City Hall, Room 160
1 Dr. Carlton B Goodlett Place
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 8:00 am to 4:00 pm Mga Oras ng Pagpoproseso

View location on google maps

Sarado sa mga pista opisyal.

Mail

Mail

1. Punan ang form

I-download ang PDF at ilagay ang iyong mga detalye.

2. Gawing notaryado ang pahayag

Dalhin ang iyong form sa isang notaryo publiko at ipanotaryo ito. 

Hindi mo kailangang ipanotaryo ang iyong aplikasyon para sa isang Kopyang Pang-impormasyon. Sertipikado ang mga kopyang pang-impormasyon, pero may naka-print sa mga ito na "Pang-impormasyon: Hindi valid na dokumento para magsaad ng pagkakakilanlan."

3. Ipadala ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo

Dapat mong isama ang:

 • ang iyong aplikasyon
 • naipanotaryong sinumpaang pahayag
 • self-addressed at naka-stamp na sobre
 • bayad 

Maaari kang magbayad gamit ang personal na tseke. Ang iyong personal na tseke ay dapat na:

 • naka-print dito ang pangalan ng may-ari ng account
 • mula ito sa isang bangko sa USA
 • payable ito sa "SF County Clerk"

Makukuha mo ang iyong katibayan ng kapanganakan sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo.

Office of the County Clerk

Opisina ng County Clerk
City Hall, Room 160
1 Dr. Carlton B Goodlett Place
San Francisco, CA 94102

Sarado sa mga pista opisyal.

Sino ang maaaring kumuha ng katunayan ng kapanganakan

Maaari kang mag-apply para sa Sertipikadong Awtorisadong Kopya ng katibayan ng kapanganakan para:

 • Sa iyong sarili
 • Sa iyong anak
 • Sa iyong asawa, magulang, lolo't lola, apo, kapatid, o nakarehistro sa estadong domestic partner

Maaring humiling ang sinuman ng pang-impormasyong kopya ng katibayan ng kapanganakan.

Espesyal na mga kaso

Kumuha ng katibayan ng kapanganakan para sa ibang tao

Kumuha ng katibayan ng kapanganakan para sa ibang tao

Maaari rin kayong mag-apply para sa naka-certify na kopya ng katibayan ng kapanganakan kung kayo ay:

 • May awtorisasyon mula sa isang sertipikadong kautusan ng hukuman
 • Mayroong power of attorney at may maipapakitang sertipikadong kopya ng iyong dokumento ng Power of Attorney
 • Tagapagpatupad ng ari-arian ng tao, na may mga dokumento ng ari-arian para patunayan ito
 • Nagtatrabaho para sa isang ahensiya ng pamahalaan at maipapakita mo ang iyong ID sa trabaho

Hindi kami nagbibigay ng mga sertipiko sa mga empleyado ng pamahalaan para sa personal na paggamit.

 

Pagpapabago ng sertipiko ng kapanganakan o kamatayan

Pagpapabago ng sertipiko ng kapanganakan o kamatayan

Hindi maaaring baguhin ng Opisina ng County Clerk ang record ng kapanganakan, kamatayan, o pampublikong kasal. Mangyaring gamitin ang mga link sa ibaba para sa impormasyon sa pagpapabago ng mga record sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.

Pagpapabago ng Record ng Kapanganakan sa California

Pagpapabago ng Record ng Pagkamatay o Pagkamatay ng Fetus sa California

Pagpapabago ng Record ng Pampublikong Kasal sa California

 

Humingi ng tulong

Office of the County Clerk

Opisina ng County Clerk
City Hall, Room 160
1 Dr. Carlton B Goodlett Place
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 8:00 am to 4:00 pm Mga Oras ng Pagpoproseso

View location on google maps

Sarado sa mga pista opisyal.

Last updated September 18, 2023