Magtanong tungkol sa iyong bill mula sa San Francisco Health Network

Kumuha ng mga sagot sa iyong mga tanong sa pagsingil, maghanap ng mga paraan para magbayad, at mag-apply para sa tulong para mas mapababa ang gastos.

Anong gagawin

Para magtanong tungkol sa mga benepisyo ng insurance plan, tumawag sa numero sa likod ng iyong kard ng insurance. Hindi namin masasagot ang mga tanong tungkol sa iyong sakop.

Humingi ng tulong sa pamamagitan ng MyChart

Mag-log in sa iyong MyChart patient portal para:

 • Tingnan ang iyong bill
 • Bayaran ang iyong bill
 • Magtanong tungkol sa iyong bill
 • Mag-set up ng plano sa pagbabayad
 • Humingi ng tulong pinansyal

O makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng:

Phone

Phone

Humingi ng tulong sa pamamagitan ng telepono

Tawagan mo kami para :

 • Magtanong tungkol sa iyong bill
 • Magbigay ng impormasyon ng insurance
 • Kumuha ng naka-itemize na bill

Opisina ng Pagsingil

Lunes hanggang Biyernes
8 am hanggang 11:30 am
1 pm hanggang 4:30 pm

Email

Email

Humingi ng tulong sa pamamagitan ng email

Mag-email sa amin para:

 • Magtanong tungkol sa iyong bill
 • Magbigay ng impormasyon ng insurance
 • Kumuha ng naka-itemize na bill

Mail

Mail

Magtanong at magbayad bago ang:

 • Tseke
 • Cashier's check
 • Money order

Ipadala sa:

Zuckerberg San Francisco General Hospital

P.O. Box 748892
Los Angeles, CA 90074-8892

Espesyal na mga kaso

Kung gumamit ka ng ambulansya

Kung gumamit ka ng ambulansya

Kung gumamit ka ng ambulansya para makakuha ng medikal na pangangalaga, maaasahan mong makakatanggap ka ng 3 magkakaibang bill:

 • Ambulance bill
 • Bill ng doktor mula sa SFGH medical group
 • Facility bill mula sa Zuckerberg San Francisco General Hospital

Hanapin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyong billing statement.

Tingnan ang mga presyo ng ospital

Tingnan ang mga presyo ng ospital

Ang "charge master" ng ospital ay ang listahan ng mga presyo para sa bawat serbisyo, pagsusuri, at operasyong iniaalok nito.

Ginagamit ito para gawin ang bill na kailangan mong bayaran o ng kumpanya ng insurance.

Karaniwang mas mataas ang mga presyo sa charge master kaysa sa kung ano talaga ang binabayaran mo. Iyon ay dahil maaaring makipagsundo ang mga kumpanya ng insurance at ibang tao na pababain ang presyo.

Makikita ang pinakabagong listahan ng mga presyo sa Departamento ng Health Care Access Information (HCAI) ng Estado ng California.

Kung may mga tanong ka tungkol sa impormasyon sa charge master, tumawag sa:

 • Mga Pampinansyal na Serbisyo para sa Pasyente

  628-206-8448

Iyong mga karapatan sa California

Sa California, iniaatas ng Bill of Rights na dapat gawin ng bawat ospital ang mga sumusunod:

 • Gawing available ang kopya ng charge master nito sa publiko
 • Magbigay ng listahan kapag may nagtanong para sa kanyang:
  • 20 pinakakaraniwang procedure o serbisyo
  • Mga rate ng 5 kuwarto at kama

Para masunod ang batas ng California, available din sa Zuckerberg San Francisco General Hospital ang hard copy ng charge master ng San Francisco General Hospital.

Humingi ng tulong

Phone

Magtanong tungkol sa iyong bill

Lunes hanggang Biyernes
8 am hanggang 11:30 am
1 pm hanggang 4:30 pm

Phone

Makipag-usap sa isang tagapayo sa pananalapi

Tumawag kung kailangan mo ng tulong sa pagbabayad ng iyong bill.

Last updated April 3, 2023