Mag-apply para sa isang gawad para magawang accessible ang inyong negosyo

Maaaring ma-reimburse ang mga may-ari ng maliliit na negosyo para sa mga pag-inspeksyon sa accessibility o para sa paggawang mas accessible ang inyong negosyo.

Anong gagawin

1. Alamin kung kwalipikado ang inyong negosyo

Inyong negosyo:

 • Nakarehistro dapat sa San Francisco
 • Maaaring bago o mayroon na dati
 • Maaaring nonprofit (dapat ay kasalukuyang nasa Registry ng Mga Charitable Trust)
 • Dapat ay isang lugar para sa pampublikong akomodasyon (bukas sa publiko ayon sa tinukoy ng Pederal na ADA). Hindi kwalipikado ang mga sumusunod:
  • Mga organisasyon ng relihiyon
  • Pribadong club na may mga aktibidad na karaniwang hindi bukas sa pangkalahatang publiko
  • Mga residential na panandaliang inuupahan
  • Mga negosyong nakabase sa bahay (gaya ng opisina sa bahay)
  • Shared Spaces
  • Mga may-ari ng ari-arian na nagpapaupa sa isang lugar para sa pampublikong tirahan (maliban kung ang may-ari ng ari-arian ay ang may-ari ng negosyo ng lugar para sa pampublikong tirahan sa paksang komersyal na espasyo ng nangungupahan)
 • Dapat ay may mas mababa sa $2.5 milyon sa kabuuang kita para sa isang lokasyon
  • Mas mababa sa $8 milyon sa kabuuang kita para sa isang negosyong may maraming lokasyon
 • Mayroon dapat kasalukuyang average na 100 o mas kaunting empleyado
  Dapat magsumite ng (mga) pinal na invoice para matanggap ang gawad kung magsusumite kayo ng (mga) quote kasama ng aplikasyon

2. Mangalap ng impormasyon para sa aplikasyon

Hihingin namin ang inyong:

 • Address ng inyong negosyo (kailangan ng hiwalay na aplikasyon para sa bawat lokasyon ng negosyo).
 • Kung ang inyong kabuuang kita ay $8 milyon o mas mababa (kasama ang lahat ng lokasyon ng inyong negosyo).
  • Tandaan: Ang bawat lokasyon ay nangangailangan ng hiwalay na aplikasyon
 • Kung mayroon man kayo sa kasalukuyan ng average na 100 o mas kaunting empleyado.
 • Alinman sa mga sumusunod:
  • (Mga) bayad na invoice o quote para sa kasangkapan, mga fixture o kagamitan para gawing mas madaling ma-access ang inyong negosyo at/o
  • Bayad na invoice o quote para sa inspeksyon ng Certified Access Specialist (CASp) at/o
  • Bayad na invoice mula sa isang CASp, lisensyadong arkitekto o inhinyero para sa pagkumpleto ng Accessible Business Entrance Category Checklist at/o
  • Bayad na invoice para sa mga serbisyo sa arkitektural na disenyo na partikular na nauugnay sa mga pagpapahusay sa accessibility at/o
  • Bayad na invoice ng mga bayarin sa permit para sa mga pagpapahusay sa accessibility sa iyong storefront at/o
  • Mga gastos sa paggawa o pag-install para tanggalin ang mga harang sa pasukan
 • Mga Paalala:
  • Ang mga bayad na invoice ay hindi maaaring mas luma sa Hulyo 1, 2019.
  • Ang mga quote ay hindi maaaring mas matagal sa 6 na buwan mula sa petsa na isinumite ninyo ang inyong aplikasyon.
  • Dapat na nakakasunod ang mga gastos sa paggawa at pag-install sa mga batas sa paggawa sa San Francisco, kabilang ang mga umiiral na kinakailangan sa sahod. Matuto pa tungkol sa mga ito sa Opisina para sa Pagpapatupad ng mga Pamantayan sa Paggawa.
  • Puwedeng ma-reimburse ang mga bayad sa permit kapag natutugunan ang mga umiiral na kinakailangan sa sahod.
  • Kung magsusumite kayo ng quote, hihilingin namin sa inyong magsumite ng pinal na invoice na nagpapakita ng pagbabayad bago ninyo matanggap ang pera ng gawad.
  • Hindi namin inirerekomenda ang pag-upload ng mga screenshot na kinunan gamit ang mga telepono. Dapat ipakita ng lahat ng na-upload na dokumento ang kabuuan ng dokumento. Pakitiyak na hindi putol ang impormasyon at mahahalagang detalye.
  • Kung marami kayong ia-upload na dokumento, pagsama-samahin ang inyong mga attachment sa iisang aplikasyon lang para sa grant.
 • Isang nakumpletong W-9 (mag-download ng blangkong bersyon ng form dito).

 

3. Mag-apply

Tinatanggap ang mga aplikasyon kapag kinakailangan.

Pakibasa nang maigi ang mga tagubilin bago mag-apply.

Ipoproseso ang mga aplikasyon kapag kinakailangan.

Mayroon kaming ilang tanong sa inyo para suriin kung karapat-dapat kayo para sa gawad. Kung oo, maaari kayong mag-apply.

Aabutin ito nang humigit-kumulang 20 minuto.

Kung mayroon kayong mga tanong tungkol sa aplikasyon, suriin ang FAQ page.

4. Ano ang aasahan pagkatapos ninyong mag-apply

Magpadala kami sa inyo ng email ng kumpirmasyon.

Ipapaalam namin sa inyo ang katayuan ng inyong aplikasyon sa pamamagitan ng email sa loob ng 15 araw mula nang isumite ito.

Bago ninyo matanggap ang gawad, kakailanganin namin ng:

 • Isang pinal na invoice mula sa inyo na nagpapakita ng pagbabayad (kung nagsumite kayo ng quote kasama ng aplikasyon ninyo)
 • Mga larawang nagpapakita kung paano ninyo ginamit ang mga pondo ng gawad para gawing mas accessible ang inyong negosyo.

Humingi ng tulong

Phone

Opisina ng Maliliit na Negosyo

Last updated August 25, 2023