Event

MOHCD and OEWD community engagement findings webinar

Webinar on the summary of key findings from MOHCD and OEWD's community engagement for strategic planning

Date

Wednesday, May 15, 2024
5:00 pm to 7:00 pm

Location

  • Online

Please come hear a summary of key findings from community engagement for the Mayor’s Office of Housing and Community Development’s (MOHCD) and the Office of Economic and Workforce Development’s (OEWD) five-year strategic planning process. The written report is now available here in five languages. To learn more, go here.

Four hybrid sessions will be held simultaneously, one in English, one in Filipino, one in Cantonese and one in Spanish. To attend the online meeting, please click the link below to register.

Virtual (Zoom) Registration Links
Register for the English meeting
Register for the Cantonese meeting
Register for the Spanish meeting
Register for the Filipino meeting
 

PLEASE NOTE:  After registering, you will receive a confirmation email from Zoom containing information about joining the online meeting.  

If you need interpretation in another language or if you need interpretation in American Sign Language, please email Frolayne.Carlos-wallace@sfgov.org by 5pm on Friday, May 10, 2024.

____________________

 

MOHCD 和 OEWD 社區參與策略規劃的主要調查結果摘要

請出席市長住房和社區發展辦公室(MOHCD)以及經濟和勞動力發展辦公室(OEWD)五年戰略規劃過程的社區參與主要調查結果摘要,並提供反饋。書面報告可以找到 此處要了解更多信息,請訪問此處

四場混合會議將同時舉行,一場是英語,一場是菲律賓語,一場是粵語,一場是西班牙語。如需參加在線會議,請點擊下方鏈接註冊。 

在線會議(Zoom)註冊鏈接
粵語會議
 

請注意:註冊後,您將收到一封來自 Zoom 的確認電子郵件,其中包含有關加入在線會議的信息。 

如果您需要下面未列出的其他語言的口譯,或者需要 ASL 口譯員,請在 5 月 10 日星期五下午 5 點之前發送電子郵件至 frolayne.carlos-wallace@sfgov.org。 

____________________

 

Resumen de los hallazgos clave de la participación comunitaria del MOHCD y la OEWD para su planificación estratégica 

Le invitamos venir a escuchar un resumen de los resultados clave del proceso de participación comunitaria, para la planificación estratégica de los próximos cinco años del Mayor’s Office of Housing and Community Development (MOHCD) y el Office of Economic and Workforce Development (OEWD). El informe escrito esta disponible aquí. Para obtener más información, vaya aquí.

Se llevarán a cabo simultáneamente cuatro reuniones híbridas (una en inglés, una en filipino, una en cantonés y una en español). Para participar virtualmente, por favor regístrese a continuación para la reunión que satisfaga sus necesidades. 

Reunión Virtual en español (enlace de registro por Zoom)
 

TENGASE EN CUENTA: Después de registrarse, Ud. recibirá un correo electrónico de confirmación de parte de Zoom en el cual incluirá información sobre cómo participar en la reunión virtualmente. 

Si necesita interpretación en algún idioma que no figura o si necesita interpretación en el lenguaje de señas americano, escriba a Frolayne Carlos-Wallace en Frolayne.carlos-wallace@sfgov.org antes de las 5 p.m del viernes 10 mayo de 2024. 

____________________

 

Buod ng Mga Pangunahing Natuklasan mula sa MOHCD at Community Engagement ng OEWD para sa Strategic Planning 

Pakiusap na dumalo at makinig sa isang buod ng mga pangunahing natuklasan mula sa pakikipag-ugnayan sa komunidad para sa limang-taong proseso ng pagpaplano ng Opinsina ng Mayor para sa Pabahay at Pagpapaunlad ng Lungsod (Mayor’s Office of Housing and Community Development - MOHCD) at ng Opisina ng Pang-ekonomiya at Paggawa ng Pag-unlad (Office of Economic and Workforce Development- OEWD). Ang nakasulat na ulat ay makukuha dito. Matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng estratehikong pagpaplano dito.

Ang  apat na sesyon ay gaganapi ng sabay-sabay , isa sa ingles, isa sa Filipino, isa sa Cantonese, at isa sa Espanyo. Upang dumalo sa online miting,  mangyaring pindutin ang link sa ibaba upang magparehistro.  

Pagpaparehistro
 

PAKITANDAAN: Pagkatapos magparehistro, makakatanggap ka ng email ng kumpirmasyon mula sa Zoom na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagsali sa online na pagpupulong. 

Kung kailangan mo ng interpretasyon sa ibang wika o kung kailangan mo ng interpretasyon sa American Sign Language, mangyaring mag-email kay Frolayne.Carlos-wallace@sfgov.org bago mag-alas- 5 ng hapon sa Biyernes, ika-10 ng Mayo, 2024.