ဘာသာျပန္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားရ႐ွိရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္ (Burmese)

ရွေးကောက်ပွဲဌာနသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို ဘာသာစကားအများအပြားဖြင့် ပေးပါသည်-

မဲပြားပုံတူများ (မဲဆန္ဒရှင်မှ ၎င်း၏တရားဝင်မဲပြားကို အမှတ်အသားပြုသည့်အခါ ရည်ညွှန်းနိုင်ရန် သီးခြားဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် တရားဝင်မဲပြား၏ မိတ္တူ) ကို မြန်မာ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယန်း၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် ဘာသာစကားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ဘာသာျပန္ထားေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားရ႐ွိရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္

Get help

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated April 20, 2023