Step by step

Ano ang dapat gawin kapag kasalukuyan kayong nasa probasyon

Sundin ang mga hakbang para matulungan kayong magtagumpay sa inyong probasyon.

Ano ang probasyon?

Ang probasyon ay isang sentensya sa suspended na bilangguan ng estado o county. Sa madaling salita, sa halip na magsilbi sa kustodiya, binigyan kayo ng pagkakataong bumalik sa inyong komunidad basta't susunod kayo sa ilang partikular na kondisyon. Gayunpaman, naiiba ang lahat ng sentensya ng probasyon; may ilang pamantayang kondisyon na nalalapat sa lahat kung hindi sa lahat ng taong napapailalim sa probasyon.

1

Tawagan ang departamento ng probasyon

Makipag-ugnayan sa Departamento ng Probasyon sa sandaling palayain kayo sa kustodiya. Kung palalayain kayo pagkalipas ng 5:00 PM, tumawag kinabukasan.

  • Oras ng Tanggapan: Lunes hanggang Biyernes, 8:00am hanggang 5:00pm
  • Telepono: (628) 652-2100
  • Address: 945 Bryant St., San Francisco, CA 94103
Magpakita ng higit pa
2

Magkuwento sa amin tungkol sa inyong sarili

Kapag nakipag-ugnayan kayo sa aming departamento, sabihin sa amin ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, SF# o ang inyong numero sa hukuman, kung hindi ninyo ito alam. Ang aming tauhan ng suporta ay makakapagbigay sa inyo ng pangalan at numero ng telepono ng nakatalaga sa inyong opisyal ng probasyon.

Magpakita ng higit pa
3

Pumunta sa iyong appointment

Ang inyong opisyal ng probasyon ay mag-iiskedyul ng appointment para makipagkita sa inyo. Tandaan ang inyong appointment at huwag mahuhuli para dito. Kung hindi kayo makakadalo sa inyong appointment, abisuhan ang inyong opisyal ng probasyon na ilipat ang iskedyul.

Magpakita ng higit pa
4

Sulitin ang suporta at mga serbisyong inaalok namin

Inilagay kayo ng Hukuman sa probasyon para mabigyan kayo ng pagkakataong ayusin ang inyong buhay. Gagabayan kayo ng inyong opisyal ng probasyon tungo sa pagpapayo, at/o ng mga therapeutic na programa na idinisenyo para matulungan kayong magtagumpay sa komunidad.  

Magpakita ng higit pa
5

Huwag susuko!

Ang daan tungo sa pagbabago ay mahirap tahakin. Alam naming humaharap kayo sa maraming hamon at paghihirap sa pagbabalik ng pag-usad ng mga bagay-bagay. Kung kailangan ninyo ng tulong o suporta, tawagan ang inyong opisyal ng probasyon sa lalong madaling panahon. Matutulungan kayo ng inyong opisyal kapag mahirap ang mga panahon. Narito kami para tulungan kayo.

Magpakita ng higit pa

Last updated June 15, 2022