Step by step

Sumunod sa Accessibility Business Entrance (ABE) program

Kumuha ng propesyonal sa accessibility, ikategorya ang iyong entrance, at magsumite ng mga plano para gawin itong accessible.

Karamihan ng negosyo ay dapat punan ang isang checklist ng kategorya.

Sundin ang mga hakbang na ito para mag-hire ng propesyonal at punan ang inyong checklist ng kategorya para sumunod sa programa.

Mga exemption at waiver

  • Maaari kayong humiling ng exemption sa programa kung hindi kayo nagsisilbi sa publiko. Humiling ng exemption
  • Maaari kayong mag-apply para sa waiver kung may ginawa na kayo para gawing madaling mai-acccess ang inyong pangunahing pasukan ng negosyo. Mag-apply para sa waiver

Magsumite ng checklist, waiver, o exemption sa lalong madaling panahon. Lumipas na ang deadline. Walang agarang parusa, pero mapapailalim ka sa mga proseso ng pagpapatupad ng code sa hinaharap.

Mag-apply para sa iyong permit bago ang Disyembre 31, 2022. Kailangan mong makuha ang iyong mga building permit bago ang Setyembre 29, 2023. 

1

Kumuha ng propesyonal sa accessibility

Cost:

Iba-iba

Time:

1 hanggang 2 oras

Kailangan mong mag-hire ng makakatrabahong lisensyadong arkitekto, lisensyadong inhinyero, o Certified Access Specialist (CASp) para makumpleto ang mga hakbang na ito.

Pupunan nila ang form ng Checklist ng Kategorya at tutulungan kang gumawa ng plano para gawing madaling mai-access ang iyong pasukan.

Magpakita ng higit pa
2

Suriin ang pangunahing entrance ng negosyo

Personal na ipa-survey sa iyong propesyonal sa accessibility ang iyong pangunahing entrance.

Kung ang iyong gusali ay may higit sa 1 pampublikong tirahan, na may hiwalay na mga entrance, dapat nilang suriin ang bawat entrance.

Magpakita ng higit pa
3

Punan ang form ng Checklist ng Kategorya

Ipasagot sa iyong propesyonal sa accessibility ang isang hiwalay na form para sa bawat pasukan.

Sila ang pipili sa kategorya ng iyong entrance. Ang kategorya ang magpapasya kung kailangan mong gumawa ng mga pagbabago para maging accessible ito. 

Dapat ipaliwanag ng iyong propesyonal sa accessibility ang anumang ipinapanukalang pagbabago sa form ng Pagsunod sa Checklist ng Kategorya.

Magpakita ng higit pa
4

Isumite ang form ng Checklist ng Kategorya

Time:

10 minuto

Isumite ang inyong form online

Hindi mo kailangang magsumite ng checklist ng Disability Access kasama ng iyong ABE application.

Magpakita ng higit pa
5

Gumawa ng maliliit na pagbabago at muling isumite ang form

Cost:

Iba-iba ayon sa proyekto

Time:

Iba-iba ayon sa proyekto

Kung magagawa mong accessible ang iyong entrance nang may maliit, hindi istruktural na pagbabago, gawin na ito.

Matapos mong gawin ang pagbabago, kunin ang parehong propesyonal sa accessibility na tumulong sa iyo dati. Sabihan silang magsumite ng isa pang form ng Checklist ng Kategorya na nagpapakita na ang iyong entrance ay isa na ngayong Kategorya 1. 

Papadalhan ka ng DBI ng Sertipiko ng Pangwakas na Pagkumpleto na magpapatunay ng pagsunod.

Magpakita ng higit pa
o

Kumuha ng mga permit at gumawa ng malalaking pagbabago

Cost:

Iba-iba ayon sa proyekto

Time:

Iba-iba ayon sa proyekto

Kung ang iyong pasukan ay nangangailangan ng mas kumplikadong pagbabago, mga pagbabago sa istruktura, kakailanganin mo ng mga building permit. Mag-apply para sa iyong permit bago ang Disyembre 31, 2022.

Makipagtulungan sa iyong propesyonal sa accessibility at sa Technical Services Division ng DBI para makuha ang iyong mga permit.

Malamang na kakailanganin mong magsagot ng Form 3/8.

Sa paglalarawan ng proyekto (linya 16) sa iyong aplikasyon sa permit, isama ang:

  • "Bilang pagsunod sa programang ABE"
  • "ABE #XXXXXXXXXXXX"

Pakisama ang iyong numero ng ABE para sa bawat aplikasyon ng permit. Kung kailangan mong i-verify ang iyong numero ng ABE, mangyaring mag-email sa: dbi.abe@sfgov.org

Isama ang iyong checklist ng kategorya sa mga drawing sa iyong permit.

Kailangan mong makuha ang iyong mga building permit bago ang Setyembre 29, 2023. 

Papadalhan ka ng DBI ng Sertipiko ng Pangwakas na Pagkumpleto na magpapatunay ng pagsunod sa oras na makumpleto ang iyong proyektong permit.

Magpakita ng higit pa

Last updated February 2, 2023