Sentro para sa mga Form (sinasagutang papel)

February 8, 2024

Back to top

Documents

Pagkatapos, pumili sa listahan ng ilan sa aming form (sinasagutang papel).  Pakaisipin na bagamat naisalin na ang mga form sa Filipino, kailangang nakasulat sa Ingles ang lahat ng petisyon sa Rent Control Board (lupon na nagtatakda ng mga limitasyon sa pagtataas ng upa).  Hindi makokompleto ng Rent Control Board ang mga form para sa inyo. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagsagot sa form, kontakin ang isa sa mga ahensiya sa listahan namin ng mga masasangguni. Para sa impormasyon kung paano humiling ng mga serbisyo sa pagsasalin para sa inyong pagdinig (hearing) at sesyon sa pamamagitan (mediation), tingnan ang mga Mga Serbisyo sa Pagsasalin (Translation Services).

Back to top

MGA FORM NG LUPON PARA SA PAGPAPAUPA: UMUUPA

Back to top

MGA FORM NG LUPON PARA SA PAGPAPAUPA: NAGPAPAUPA

Form # Pangalan ng Dokumento Na-update
958: OMI – Form para sa Pagpapalit ng Address ng Umuupa (napupuno PDF) 11/23
993: Paghiling ng Pandinig tungkol sa Pinansiyal na Kagipitan (Hardship Hearing) (napupuno PDF) 9/16
Back to top

MGA FORM PARA SA PAG - APELA SA RENT BOARD

Form # Pangalan ng Dokumento Na-update
556: Apela sa Board - Umuupa o Nagpapaupa (napupuno PDF) 8/21
Back to top

LISTAHAN NG RENT BOARD NG MGA PORSIYENTO NG PAGTAAS NG UPA, INTERES NA BINABAYARAN, AT SINGIL

Back to top

SARI-SARING IBA PANG FORM NG RENT BOARD

Back to top

Bumalik

Bumalik sa Rent Board .

 

Back to top

Departments