Mag-ulat ng venue o kaganapan dahil sa isyu sa ingay

Maghain ng reklamo sa ingay kung may problema kayo sa isang venue o kaganapan.

Anong gagawin

1. Mag-ulat online (311)

Kung nasa San Francisco kayo, maaari kayong tumawag sa 311.

Kung ang kaganapan ay nasa parke o plaza ng Lungsod, sabihan ang Recreation and Parks Department (Kagawaran ng Libangan at Mga Parke).

Wika

Maaari kayong makipag-usap sa 311 sa sarili ninyong wika. 
 

Humingi ng tulong

Contact Us

Email the Entertainment Commission’s Enforcement Division at entertainment.enforcement@sfgov.org. This email account is checked during normal business hours.

 

Last updated February 14, 2022