Iulat ang ICE (Immigration and Customs Enforcement, Pagpapatupad ng Imigrasyon at Customs) sa San Francisco

Tawagan ang hotline ng Mabilis na Tugon sa 415-200-1548.

Anong gagawin

1. Magpasyang tumawag

Kung sa palagay ninyo ay may nakikita kayong Immigration and Customs Enforcement (ICE) sa San Francisco, maaari ninyong tawagan ang hotline ng Mabilis na Tugon. 

Maaari din ninyong tawagan ang numerong ito upang makakuha ng legal na tulong para sa isang taong nakakulong ngayong araw sa San Francisco.

2. I-save ang numero

I-save ang numerong 415-200-1548 sa inyong telepono, para makatawag kayo kapag kailangan ninyo.

3. Tumawag

SF Rapid Response

Ang SF Rapid Response Network ay pinapatakbo ng grupo ng mga nonprofit na organisasyon sa komunidad.

Espesyal na mga kaso

Iba pang rehiyon sa Northern California

Iba pang rehiyon sa Northern California

Iulat ang ICE sa iba pang county sa Bay Area.

 • Alameda County: 510-241-4011

   
 • Contra Costa County:925-900-5151

   
 • Marin County: 415-991-4545

   
 • San Mateo County: 203-666-4472

   
 • Santa Clara County: 408-290-1144

   
 • Santa Cruz County: 831-239-4289

   
 • Sonoma and Napa Counties: 707-800-4544
Bakit natin sinusuportahan ang Network ng Mabilis na Tugon?

Dahil pinapahalagahan at tinatanggap natin ang ating mga komunidad ng mga imigrante, nagbibigay ang San Francisco ng mga naa-access at abot-kayang resource at serbisyo sa imigrasyon. 

Humingi ng tulong

Phone

SF Rapid Response

Last updated June 30, 2022