Mag-ulat ng ilegal na aktibidad ng cannabis

Anonymous na magsabi sa Office of Cannabis tungkol sa aktibidad ng cannabis na sa tingin ninyo ay maaaring ilegal.

Anong gagawin

Punan ang form

Tatanungin namin kayo kung saan at kailan nangyari ang aktibidad. Ibigay sa amin ang lahat ng detalyeng maibibigay ninyo.

Mangalap ng ebidensya

Magtago ng anumang palitan ng mensahe, resibo, o patunay ng ilegal na aktibidad. Maaaring makatulong ang mga ito sa isang imbestigasyon.

Espesyal na mga kaso

Aktibidad ng cannabis ng menor deedad

Aktibidad ng cannabis ng menor deedad

Kung makakakita kayo ng aktibidad ng cannabis na kinabibilangan ng isang menor de edad, maaari kayong maghain ng ulat sa pulisya.

Humingi ng tulong

Last updated June 1, 2020

Kagawaran