Mag-ulat ng kagawaran ng Lungsod na hindi nagbibigay ng pagsasaling-wika o interpretasyon

Maghain ng reklamo sa Language Access Ordinance (Ordinansa ng Pagkakaunawa sa Wika) kung hindi kayo makakuha ng sapat na mga serbisyong pangwika sa inyong katutubong wika.

Anong gagawin

Kailangan kayong bigyan ng Lungsod ng materyal na nasa Chinese, Spanish o Filipino, hindi lang Ingles.

Maaari kayong humiling ng interpreter na tutulong sa inyo sa mga pagpupulong, pagdinig at mga serbisyo sa lungsod.

Maaari kayong mag-ulat ng mga pagsasaling-wikang hindi ninyo maintindihan.

2. Ipadala ang form

Maaari ninyong ipadala sa amin ang form sa pamamagitan ng email, koreo o fax.
Maaari din ninyo itong ipaalam sa amin sa telepono.

Office of Civic Engagement and Immigrant Affairs (OCEIA)

3. Makatanggap ng sagot mula sa amin

Ipapaalam namin sa inyo kung ano ang nangyari sa loob ng 30 araw, kung ibibigay ninyo sa amin ang inyong email o telepono.

Maaari kayong mag-ulat nang hindi ibinibigay ang inyong pangalan. Ngunit kung hindi ninyo ibibigay ang inyong pangalan, hindi kami makakapagtanong sa inyo o hindi namin maipapaalam sa inyo ang nangyari.

Bakit natin sinisigurong nagbibigay ang Lungsod ng mga pagsasaling-wika at interpretasyon?

Mahalagang siguruhing ang lahat ng kagawaran ay nagbibigay ng paraan para maunawaan ang wika. Kaya, nag-uulat tayo kada taon sa Language Access (Pagkakaunawa sa Wika) sa San Francisco.

Humingi ng tulong

Fax

415-581-2351

Mail

Office of Civic Engagement and Immigrant Affairs
50 Van Ness
San Francisco, CA 94102

Phone

OCEIA

Last updated November 15, 2021